svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

กรมรางฯ เร่งศึกษาแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ

14 สิงหาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

กรมการขนส่งทางรางดำเนินการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ สำรวจจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกายภาพจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัย

14 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานให้ความเห็นและข้อเสนอแนะโครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมผ่านการประชุมทางไกล (Video conference)

กรมรางฯ เร่งศึกษาแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ

ดร.พิเชฐฯ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายในการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟนั้น กรมการขนส่งทางราง ได้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ โดยจะดำเนินการสำรวจจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกายภาพจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัย จากนั้นจะนำผลการสำรวจมาเรียงจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงกายภาพจุดตัด และจัดทำเป็นแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ และแบบรายละเอียดในการปรับปรุงแก้ไขกายภาพจุดตัดทางรถไฟ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมาย และมาตรฐานที่ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยบริเวณจุดตัด การนำนวัตกรรมต่างๆ มาช่วยแก้ปัญหาจุดตัด เช่น การประสานบริษัทแผนที่นำทาง เพื่อให้แจ้งเตือนผู้ขับขี่พาหนะทราบหากเส้นทางขับขี่มีจุดตัดอยู่ข้างหน้า การจัดทำฐานข้อมูลจุดตัดทางรถไฟ และแอพพลิเคชันมือถือ และ QR Code สำหรับให้ประชาชนแสกนและแจ้งผู้รับผิดชอบทราบหากพบว่าไม้กั้นหรือสัญญาณไฟชำรุด ตลอดจนการติดตั้งเทคโนโลยี Rasor Censor ในจุดที่มีความเหมาะสม

กรมรางฯ เร่งศึกษาแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ

ดร.พิเชฐฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า แต่ละครั้งที่เกิดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ ย่อมส่งผลให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต และทรัพย์สิน กระทรวงคมนาคมมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ อย่างไรก็ตาม ความพยายามดังกล่าวไม่สามารถสำเร็จได้ หากปราศจากความร่วมมือของหน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชน จึงอยากขอความร่วมมือหน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชนไม่เปิดจุดตัดทางลักผ่านเพิ่ม และใช้ความระมัดระวังขณะขับขี่ยานพาหนะผ่านจุดตัด ทั้งนี้ โครงการศึกษาฯ จะปลูกฝังค่านิยมด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ และการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนต่อไป
 

กรมรางฯ เร่งศึกษาแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ

logoline