ระนอง - เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกลาดตระเวนคุมเข้มมาตรการในพื้นที่ 3 หมู่บ้านที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากประกอบด้วย บ้านหินช้าง ม.3 ต.ปากน้ำ  ม.5 ต.ปากน้ำ และ ม.3 บ้านท่าฉาง ต.หงาว อ.เมืองระนอง ให้งดออกจากเคหสถานระหว่างเวลา 21.00-04.00 น.  ช่วงระหว่างวันที่ 9-22  ส.ค. 2564

12 สิงหาคม 2564  เวลา 20.00-22.00 น. ที่ ม.3 บ้านหินช้าง ต.ปากน้ำ ภายใต้การอำนวยการของนายยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอเมืองระนอง มอบหมายนายธนพล  จิโสะ  ปลัดอำเภอเมืองระนอง พร้อม เจ้าหน้า Tambom Smart  Team อำเภอเมืองระนอง พนักงานฝ่ายปกครอง และ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานฯ ออกลาดตระเวนพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ มาตรการตามข้อตกลงหมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกัน ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประชาชน ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก จนมีการออกคำสั่งชะลอการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ใน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านหินช้าง ม.3 ต.ปากน้ำ  ม.5 ต.ปากน้ำ และ ม.3 บ้านท่าฉาง ต.หงาว อ.เมืองระนอง ให้งดออกจากเคหสถานระหว่างเวลา 21.00-04.00 น.  ช่วงระหว่างวันที่ 9-22  ส.ค. 2564  และงดการร่วมกลุ่มที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ  และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค / คำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด ฯลฯ พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ชรบ. จนท.ตร. จนท.อช.ลำน้ำกระบุรี จนท.ทต.ปากน้ำท่าเรือ และสมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ระจำจุดตรวจปิดหมู่บ้าน จุดตรวจ หน้า อช.ลำน้ำกระบุรี  จุดตรวจ หน้าป้อม ตร. เขานางหงส์ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
    
นายยุทธชัย สายคำมี  นายอำเภอเมืองระนอง จ.ระนอง  เปิดเผยว่า ตนได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ม. 3 และ ม.5 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง  รวมทั้ง ม.3 บ้านท่าฉาง ต.หงาว หลังจากที่ 3 หมู่บ้านดังกล่าวพบมีผู้ติดเชื้อและคลัสเตอร์ระบาดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนชาวบ้านใน 3 หมู่บ้านมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากซึ่งปัญหาที่สำคัญคือชาวบ้านในพื้นที่ขาดวินัย ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด จึงได้ทำให้การแพร่ระบาดขยายตัวมากกว่าพื้นที่อื่นๆ ดังนั้นหากไม่มีมาตรการเด็ดขาดจัดการกับ 3 หมู่บ้านดังกล่าว อาจจะทำให้การแพร่ระบาดลุกลามไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป 

คุมเข้มเคอร์ฟิวส์หมู่บ้านระนอง ยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19


 

นายยุทธชัย สายคำมี  นายอำเภอเมืองระนอง จ.ระนอง  เปิดเผยว่า ตนได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ม. 3 และ ม.5 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง  รวมทั้ง ม.3 บ้านท่าฉาง ต.หงาว หลังจากที่ 3 หมู่บ้านดังกล่าวพบมีผู้ติดเชื้อและคลัสเตอร์ระบาดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนชาวบ้านใน 3 หมู่บ้านมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากซึ่งปัญหาที่สำคัญคือชาวบ้านในพื้นที่ขาดวินัย ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด จึงได้ทำให้การแพร่ระบาดขยายตัวมากกว่าพื้นที่อื่นๆ ดังนั้นหากไม่มีมาตรการเด็ดขาดจัดการกับ 3 หมู่บ้านดังกล่าว อาจจะทำให้การแพร่ระบาดลุกลามไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป 

นายยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอเมืองระนอง กล่าวว่า   การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิด “ระนองโมเดล” ว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวางและรุนแรง การแก้ปัญหาและการพัฒนาต่าง ๆ จะต้องมีจุดเริ่มต้นในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จึงได้กำหนดแนวทางสร้างความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วย“ระนองโมเดล” ในการร่วมกันจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับหมู่บ้าน” โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นองค์กรหลักของการขับเคลื่อน แบ่งหมู่บ้านเป็น “กลุ่มบ้าน” จัดทำ “ธรรมนูญหมู่บ้าน” สำหรับใช้ในการป้องกันโรคและพร้อมปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดระดับบุคคล ครัวเรือน กลุ่มบ้าน และหมู่บ้าน  มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองการจัดระบบข้อมูลเพื่อดูแล  รักษา เฝ้าระวัง และเยียวยาบุคคล ทั้งที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนเป็น  “หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดโควิด-19”  โดยเร็ว

คุมเข้มเคอร์ฟิวส์หมู่บ้านระนอง ยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19
 

นางศรุดา อินทร์ประพันธ์ นายอำเภอสุขสำราญ พร้อมด้วยนางอารีย์ ศรีรักษา สาธารณสุขอำเภอสุขสำราญ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,ชรบ. และอสม. ร่วมกันดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้เนื่องจากพบว่าการแพร่ระบาดในพื้นที่ อ.สุขสำราญ ซึ่งมีแนวพื้นที่รอยกับต่อกับ จ.พังงาน พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2564 พบผู้ติดเชื้อ 10 ราย ดังนั้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมตามนโยบายจังหวัดระนอง ทางชุมชนจึงได้มีการดำเนินการในหมู่บ้านดังนี้ ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อวางแผนการดำเนินการจัดตั้งสถานที่สำหรับแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้เพื่อสังเกต(LQ)ของหมู่บ้าน อีกทั้งการออกกำหนดธรรมนูญหมู่บ้าน และการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดประจำหมู่บ้าน ณ ที่ประชุมชั่วคราวหมู่ที่ 5 ตำบลกำพวน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ทำการปิด 2 หมู่บ้าน พื้นที่เสี่ยง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หมู่ที่ 1 บ้านทะเลนอก ตำบลกำพวน และหมู่ที่ 4 บ้านท่ากลาง ทั้งนี้ได้อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ ประชาชนในพื้นที่มีจุดรับส่งสินค้าทั้งของสดของแห้ง  และเจ้าของแพปลาในชุมชนช่วยกันซื้อหินมาทำที่ถ่ายสินค้าอาหารทะเลตามมาตรการปิดหมู่บ้านคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าบริเวณข้างจุดตรวจหมู่ 4 ชุมชนบ้านท่ากลางตำบลกำพวน พร้อมได้จัดการตั้งเต้นท์ ด่านคัดกรองโควิด เข้า-ออกพื้นที่หมู่บ้าน ตามกฏระเบียบธรรมนูญหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 3 บ้านบางกล้วยนอก

คุมเข้มเคอร์ฟิวส์หมู่บ้านระนอง ยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19

 

ภาพ/ข่าว..บุญเลื่อน  พรหมประทานกุล / ระนอง