svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"พรรคไทยสร้างไทย" ค้านพ.ร.ก.นิรโทษกรรมเหมาเข่งคนจัดหาวัคซีน

11 สิงหาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"พรรคไทยสร้างไทย" ออกแถลงการณ์ค้านพ.ร.ก.นิรโทษกรรมเหมาเข่งคนจัดหาวัคซีน ขอยืนหยัดเคียงข้าง "นักรบด่านหน้า"

พรรคไทยสร้างไทย ออกแถลงการณ์ หลังรัฐบาลจะออกพระราชกำหนดจำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีเหตุผลว่าภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากรบุคคลและข้อจำกัดด้านเครื่องมือแพทย์ ทำให้บุคลากรสาธารณสุขและสถานพยาบาลไม่อาจดำเนินการภายใต้มาตรฐานสูงสุดอันอาจทำให้เกิดความเสียหายโดยเหตุสุดวิสัยทำให้เกิดความรับผิดตามกฎหมายนั้น

 

พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่า หลักการสำคัญที่บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 ส่วนความรับผิดในกรณีละเมิดจะต้องเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือแก่ร่างกายหรือแก่อนามัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ดังนั้น หากมีข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือแพทย์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยโควิดจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถึงแก่ความตายหรือเสียหายแก่ร่างกาย กรณีดังกล่าวนี้แพทย์หรือพยาบาลไม่ต้องรับผิดในทางอาญา เพราะขาดเจตนาและมิได้ประมาทรวมทั้งไม่ต้องรับผิดในทางแพ่งเป็นส่วนตัวเพราะเป็นเหตุสุดวิสัยมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อ

 

ในทางกลับกัน การออกพระราชกำหนดดังกล่าวนอกจากจะขัดต่อความรับผิดชอบอันเป็นหัวใจสำคัญของหลักธรรมาภิบาลแล้ว การยกเว้นความรับผิดที่เกิดขึ้นแล้วและความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นในภายภาคหน้าทุกกรณีกลับจะสร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับประชาชนที่จะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล เพราะจะทำให้บุคลากรสาธารณสุขคลายความระมัดระวังในการให้การรักษาพยาบาลกับประชาชนเพราะมีกฎหมายยกเว้นความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งไว้ให้ล่วงหน้าแล้ว

 

ความกังวลของบุคลากรสาธารณสุขคือเครื่องยืนยันถึงความผิดพลาดบกพร่องของนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่กลับบริหารสถานการณ์โควิดล้มเหลว ปล่อยปละละเลยทำให้เกิดการแพร่ระบาดหลายระลอกรวมทั้งบริหารจัดการเกี่ยวกับวัคซีนผิดพลาด จึงเป็นเหตุให้เกิดการติดเชื้อจนล้นระบบสาธารณสุขอันเป็นสาเหตุแห่งความกังวลของบุคลากรสาธารณสุข แต่การออกพระราชกำหนดกลับสร้างผลเสียมากกว่าผลดี

 

พรรคไทยสร้างไทยจึงขอแสดงความไม่เห็นด้วยกับการออกพระราชกำหนดดังกล่าว พร้อมกับขอให้กำลังใจแด่แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน ขอยืนหยัดที่จะอยู่เคียงข้าง “นักรบด่านหน้า” ทุกท่าน รวมทั้งจะทุ่มเทให้ความช่วยเหลือกับบุคลากรสาธารณสุขหากท่านถูกดำเนินคดีจากการทำหน้าที่โดยสุจริต

 

logoline