svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

นายกฯ ส่งสารเนื่องในวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ยกเป็นกลไกสำคัญของรัฐ

10 สิงหาคม 2564

นายกฯ ส่งสารเนื่องในวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ยกเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐไปสู่ระดับพื้นที่ ชมร่วมแรงร่วมใจทำงานในยามปกติ-วิกฤตโควิด-19 หวังให้ปฏิบัติงานโดยยึดถือและยึดมั่นในผลประโยชน์ของประเทศชาติ

วันนี้ (10 ส.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีสารเนื่องในโอกาส วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 ว่า รัฐบาลได้กำหนดทิศทางการบริหารประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกคนกินดี อยู่ดี มีความมั่นคงในชีวิต และมีความสุขอย่างยั่งยืนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยเป็นตัวแทนของภาครัฐในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน รวมทั้งช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติราชการในมิติต่าง ๆ ร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ภารกิจของภาครัฐบรรลุผล

นายกฯ ส่งสารเนื่องในวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ยกเป็นกลไกสำคัญของรัฐ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติภารกิจเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ ทั้งในยามปกติ และในยามวิกฤต อย่างเช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจ หวังว่าทุกท่านจะปฏิบัติงานโดยยึดถือและยึดมั่นในผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญเช่นนี้ตลอดไป

เนื่องในโอกาส วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ขออำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องที่ไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป