ทน.โคราช เปิดสถานที่กักตัวเต็มรูปแบบ 120 เตียง เป็นโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว โดยจับมือ 4 หน่วยงาน สกัดโควิด-19 แพร่ระบาดสู่ชุมชน

5 สิงหาคม 2564  เมื่อเวลา 11.00 น. ที่โรงแรมฟอร์จูนโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนายประเสริฐ  บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา นายแพทย์นรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา และนายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีม ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เกี่ยวกับการดำเนินงานในสถานที่กักกตัว (State Quarantine : SQ) ระหว่าง ทน.นครราชสีมากับจังหวัดนครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมีนายวัชรพล  โตมรศักดิ์ ส.ส.เขต 2 จ.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) นายแพทย์วรรณรัตน์  ชาญนุกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน นายชัยวัฒน์ พิริยะภาดา ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมฟอร์จูนโคราช และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน

ทน.โคราช เปิดสถานที่กักตัวเต็มรูปแบบ 120 เตียง โรงแรมหรูระดับ 4 ดาว
 
สถานที่กักตัวแห่งนี้เป็นโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว จัดเตรียมรองรับกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่ผ่านการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ จำนวน 120 ห้อง มีการวางมาตรการตามหลักสาธารณสุข มีระบบดูแลการเข้าออกสถานที่  และระบบการรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบสัมภาระ พ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริการอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จัดส่งบริเวณหน้าห้องพักทั้ง 3 มื้อ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง คอยให้คำปรึกษาแนะนำ ระยะเวลากักตัว 14 วัน หากผลตรวจออกมาพบเชื้อ รีบดำเนินการส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาทันที
  ทน.โคราช เปิดสถานที่กักตัวเต็มรูปแบบ 120 เตียง โรงแรมหรูระดับ 4 ดาว

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันยับยั้งและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโควิด-19 ตามพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (4) ในการระงับโรคติดต่อและประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 โดยให้ทั้ง 4 หน่วยงานร่วมกัน ปฏิบัติการสนับสนุนการปฏิบัติเมื่อมีการร้องขอรับการสนับสนุน ดังนี้ 1.การจัดหาที่พักสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงหรือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 2.การส่งตัวกลุ่มเสี่ยงสูง หรือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามเกณฑ์มาตรฐานทางการแพทย์ 3.การจัดหาเตียงเพื่อรองรับการส่งตัวกลุ่มเสี่ยงสูง หรือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ารับการรักษาเมื่อตรวจพบเชื้อโควิด-19 4.การจัดรถรับผู้ป่วยและจัดหาเตียงเพื่อรองรับการส่งตัวเมื่อเกิดภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน การปฏิบัติการภายใต้คำสั่งขอผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นประโยชน์ประชาชนและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นหลัก 6.การปฏิบัติงานตามข้อตกลงนี้ ให้เริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป

ทน.โคราช เปิดสถานที่กักตัวเต็มรูปแบบ 120 เตียง โรงแรมหรูระดับ 4 ดาว
 
ขณะนี้มีผู้เข้ารับการกักตัว จำนวน 12 ราย เป็นชาย 6 ราย หญิง 6 ราย มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยในพื้นที่ 6 ราย เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง 6 ราย

โดย - เกษม  ชนาธินาถ