ทรูมอบซิมเรียนที่บ้าน 11,279 ซิม ให้ กับโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ หลังมีนักเรียนจำนวนมากประสบปัญหาระบบเรียนออนไลน์ หลังจากที่มีการประกาศขยายเวลาปิดเรียนออกไปอีกเนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลาย

3 สิงหาคม 2564 หลังจากที่มีการประกาศให้ขยายเวลาสั่งปิดเรียนออกไป จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายและแนวโน้มมีผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ( อบจ.ชัยภูมิ) พบว่ามีโรงเรียนในสังกัดกว่า 26 โรง และมีเด็กนักเรียนรวมบุคลากรกว่า 12,000 คน ได้รับผลกระทบ โดยนายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ชัยภูมิ เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากปัญหาโควิด-19 อยู่ 3 ด้าน คือ ปัญหานักเรียนยากจน ขาดอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ที่เหมาะสม ถึงแม้มีโทรศัพท์อยู่แล้ว ก็พบว่ามีปัญหาเรื่องเครื่องโทรศัพท์ไม่พร้อมมาใช้ในการเรียนออนไลน์ที่จะใช้เวลานานนับชั่วโมง ด้านที่ 2 ปัญหาคุณครูและนักเรียนต้องควักกระเป๋าตนเอง เพื่อจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตที่แพงขึ้นเพื่อให้สัญญาณเน็ตไม่หลุด และด้านที่ 3 ปัญหาทางการเงินของผู้ปกครอง ส่งผลให้ผู้ปกครองส่งเสริมให้ลูกหลานไปทำงานช่วยครอบครัว แทนที่จะเข้าเรียนออนไลน์ ทำให้เกิดการเรียนการสอนที่ให้การเรียนรู้ให้ต่อเนื่องได้

ทรูมอบซิมเรียนที่บ้านให้ครู-นักเรียน ชัยภูมิหยุดยาวถึง 20 ส.ค.

 

อบจ. ชัยภูมิ จึงได้ร่วมวางแผนกับหลายภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน เช่น ทรูคอร์ปอเรชั่น เพื่อร่วมหาทางออก แก้ไขปัญหา 3 ด้าน ดังกล่าว และวันนี้ บมจ.ทรูฯ ก็ได้มอบ "ซิมเรียนที่บ้าน" ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ  11,279  ซิม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และทาง อบจ.ชัยภูมิ จะได้ติดต่อประสานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าบริการมือถือเพิ่มให้กับเด็กทุกราย รวมทั้งประสานเพิ่มจุดกระจายสัญญาณและความเร็วของสัญญาณไวไฟ (wifi) ที่โรงเรียน ให้คุณครูสามารถมาสอนผ่าน zoom หรือ google meet หรือ VROOM ได้สะดวกมากขึ้น 
นอกจากนี้แล้วยังได้สำรวจจำนวนเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ มีกว่า 10% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด หรือประมาณ 700 คน ได้วางแผนดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมในจุดนี้ได้เพิ่มเติมอีกต่อไป 

ทรูมอบซิมเรียนที่บ้านให้ครู-นักเรียน ชัยภูมิหยุดยาวถึง 20 ส.ค.


 

นายพนม นาคสังข์ ผู้จัดการทั่วไป ทรูจังหวัดชัยภูมิ ( Province General Manager ) กล่าวว่าหลังได้ทราบและเข้าใจปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในยุคนิวนอร์มอล(  New Normal ) การเรียนออนไลน์ Online จึงได้สนับสนุนซิมมือถือ 11,279  ซิม เพื่อให้ทั้งครูและนักเรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน การสอน ซึ่ง ”ซิมเรียนที่บ้าน” ที่มอบให้ครั้งนี้จะสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างครบวงจรมีประสิทธิภาพต่อการเรียน อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มช่องทางในการเรียนการสอนสำหรับครูและผู้ปกครอง นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งไหนพอที่จะช่วยสังคมในแต่ละพื้นที่ได้ ก็ขอให้ทุกฝ่ายออกมาช่วยกัน เพื่อให้ประเทศผ่านวิกฤตครั้งนี้

ข่าว - สุทธิพงศ์ เสฎฐรังสี