svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ครม.เห็นชอบหลักการ ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา วงเงิน 33,000 ล้านบ.

27 กรกฎาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ครม. เห็นชอบหลักการ ช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง โดยลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน-อุดมศึกษาทุกสังกัด วงเงินรวม 33,000 ล้านบาท

27 กรกฎาคม 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการ มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ภาครัฐและเอกชน มาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) กรอบวงเงิน 23,000 ล้านบาท  

 

ครม.เห็นชอบหลักการ ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา วงเงิน 33,000 ล้านบ.

สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564  เเบ่งเป็นสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน จัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาเพื่อช่วยจัดการเรียนรู้ รวมไปถึงลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา 2563

 

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม หรือ อว กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท 


กลุ่มเป้าหมาย  คือ นิสิต นักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 6:4 โดยค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดร้อยละ 50  และ 50,001 - 100,000 บาท ลดร้อยละ 30 และเกิน 100,000 บาท ลดร้อยละ 10 โดยส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ค่าเล่าเรียนต่อค่าธรรมเนียมการศึกษา รัฐสนับสนุนในอัตรา 5,000 บาทต่อคน

 

ครม.เห็นชอบหลักการ ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา วงเงิน 33,000 ล้านบ.

กระทรวงอว. ยังขอให้พิจารณาเพิ่มเติม ทั้งขยายเวลาผ่อนชำระ จัดหาอุปกรณ์ โปรแกรมสำหรับยืมเรียนออนไลน์ รวมทั้งลดค่าหอพักด้วย

ทั้งนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่า ศธ. และ อว. จะได้เร่งจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนแหล่งเงิน ตามขั้นตอนของ พ.ร.ก. กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 รวมทั้ง จะมีการกำหนดกลไกการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือผ่านระบบบัญชีธนาคาร  พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงหลักการ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนต่อไป

logoline