สํานักงาน กสทช. ร่วมกับหน่วยงาน International Institutes of Communications (IIC) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม International Symposium on 5G and Driving the Benefits of Big Data ในรูปแบบ Hybrid Conference

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
สํานักงาน กสทช. ในฐานะองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 5G และเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมมุ่งหวังผลักดันการใช้งานเทคโนโลยี 5G และ Big Data ในประเทศไทย เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมไทยในยุค Industry 4.0 และเพื่อเน้นย้ำความสําคัญของเทคโนโลยี 5G และ Big Data ที่ปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก


การประชุมเชิงวิชาการนี้ จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐและเอกชน ตลอดจนสถานศึกษา สถาบันวิจัย ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศโทรคมนาคม ได้มีโอกาสรับทราบข่าวสารและการใช้งานเทคโนโลยี 5G และ Big Data ที่เกิดขึ้นในแวดวงต่างๆ อาทิ Healthcare, Smart cities, Agricultural และ Finance ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมและต่อยอดทางธุรกิจของไทยรวมทั้งยกระดับมาตรฐานและขยายธุรกิจอยางยั่งยืนในตลาดโลก โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. เป็นประธานเปิดการประชุม และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. ผู้แทนสถานเอกอัคราชฑูตประเทศญี่ปุ่นและรัสเซียเข้าร่วมพิธี


การประชุมในครั้งนี้ สํานักงาน กสทช. ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร และเครือข่ายหน่วยงานกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมจากทั่วโลก เข้าร่วมเป็นวิทยากร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานรัฐ และเอกชนในระดับนานาชาติเข้าร่วมเป็นวิทยากรกว่า 25 ท่าน อาทิ ประธานองค์กรกํากับดูแลด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศมาเลเซีย(MCMC), ประธานหน่วยงานกํากับดูแลของยุโรปสําหรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (BEREC) ปี 2021, รองประธานองค์กร Federal Network Agency ประเทศเยอรมัน (BNetzA), รองเลขาธิการ Office of the Communications Authority เขตบริหารพิเศษฮ่องกง, ผู้แทนจากกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารประเทศญี่ปุ่น (MIC), ผู้แทนหน่วยงาน Infocomm Media Development Authority ประเทศสิงคโปร์, ผู้บริหารระดับสูง Nokia, AT&T, iQIYI, Google, Cisco, NTT Docomo, Asian Development Bank, Asia Cloud Computing Association, Oracle ASEAN, กรรมการกํากับกิจการพลังงานแห่งประเทศไทย และประธานหน่วยงาน International Institute of Communications


พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทั้งไทยและต่างประเทศ ทําหน้าที่ผู้ดําเนินรายการ อาทิ Sndrea MillwoodHargrave รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และนายนทชาติ จินตกานนท์ ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ สํานักงาน กสทช. โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์กว่า 300 คน จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ