ม.ราชภัฏโคราช ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน นำภาคีเครือข่าย 12 กระทรวง ร่วมลงนามความร่วมมือ เดินหน้าขับเลื่อนอย่างเป็นระบบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

25 มิถุนายน 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย 12 กระทรวง ใน "โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างบูรณาการ" และ "โครงการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดนครราชสีมา"  โดยมีนาย ชรินทร์  ทองสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างบูรณาการ

ราชภัฏโคราชจับมือเครือข่าย12กระทรวงแก้จนเบ็ดเสร็จพร้อมกันนี้  ได้มีการเสวนา เรื่อง "การบูรณาการความร่วมมือและการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน" เพื่อสะท้อนปัญหา นำไปสู่การพัฒนา ก่อนที่จะร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ลงนามดำเนินโครงการฯ


ราชภัฏโคราชจับมือเครือข่าย12กระทรวงแก้จนเบ็ดเสร็จ

ซึ่ง ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้ง วิกฤตเศรษฐกิจ การเข้าถึงบริการภาครัฐ-กระบวนการยุติธรรม และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะครอบครัวยากจนที่มีคนเปราะบาง จะได้รับความเดือดร้อนมากกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งความเปราะบางเป็นแนวคิดที่มีความเป็นพลวัตรมากกว่าความยากจน ดังนั้น การขจัดความยากจนในสังคมไทยให้หมดไปจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากยังมีครัวเรือนจำนวนมากที่ยังคงเปราะบางอยู่  

ราชภัฏโคราชจับมือเครือข่าย12กระทรวงแก้จนเบ็ดเสร็จ


ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวอีกว่า ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัยการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อการมองปัญหาให้รอบด้านในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เพราะการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องวิเคราะห์ให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหา ซึ่งอาจไม่ได้มาจากมิติทางสังคมแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังคาบเกี่ยวกับมิติอื่น ๆ ด้วย  ดังนั้น ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน จึงจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการการแก้ปัญหาและความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้เกิดความยั่งยืน

ราชภัฏโคราชจับมือเครือข่าย12กระทรวงแก้จนเบ็ดเสร็จ