จังหวัดนครปฐม พบผู้ป่วยโควิด-19 พุ่งไม่หยุด1! ตรวจพบอีก 119 รายรวมผู้ป่วยสะสม 3,688 ราย .

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมจากการตรวจสอบพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นอีก  119 ราย โดย ทีม SAT & SRRTกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.นครปฐม พบผู้ป่วยระลอกใหม่ รวมจำนวน 3,688 รายแบ่งเป็นสัญชาติ ไทย 88 ราย อื่นๆ 31 ราย Active 88 case Passive 31 case ค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา= 146 รายซึ่งมีแนวโน้มการระบาดสูงขึ้น" ในสัดส่วนเพศชาย หญิง เท่ากับ 1:1.29รวมสะสมผู้เสียชีวิต 39 ราย อัตราป่วยตาย = 1.05(ระลอกธันวาคม 2 ราย)(ระลอกเมษายน 37 ราย) ผู้ป่วยโควิด-19 อำเภอที่พบสูงสุดประจำวันนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอเมือง (53 ราย) อำเภอสามพราน  (44 ราย)อำเภอนครชัยศรี (12 ราย)กลุ่มอายุที่พบมากได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาคือ 31-40 และ 41-50 ปี ตามลำดับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม Cluster ในกลุ่มผู้ชำแหละเนื้อสุกรในตลาด กลุ่มผู้ประกอบอาชีพลักษณะโรงงาน สถานประกอบการ การติดจากบุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงานในการติดตามมาตรการ วิเคราะห์แนวโน้มแต่ละพื้นที่จัดทำมาตรการ เร่งค้นหาผู้เสี่ยงสูงการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ เช่นโรงชำแหละสุกร กลุ่มแรงงานข้ามชาติตลาดค้าส่ง สถานประกอบการ โรงงาน ในการระบาดลักษณะคลัสเตอร์พิจารณาดำเนินการ Bubble and Seal รวมทั้งกำกับติดตามมาตการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องศูนย์วัคซีนจังหวัดนครปฐม ขอรายงานข้อมูลวัคซีนประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ดังนี้ฉีดวัคซีนใหม่ 3,770 คน ฉีดแล้วทั้งหมด 64,623 คนแบ่งเป็น Sinovac 44,411 คน และ AstraZeneca 20,212 คน คิดเป็น 9.06% ของยอด เป้าหมาย ประชากร 70 % จังหวัดอีกด้วย

นครปฐม พบผู้ป่วยโควิด-19 พุ่งไม่หยุด เพิ่มใหม่อีก 119 ราย