ผู้ว่าฯนครปฐมเตรียมส่งทีมลุยออกตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการให้ดำเนินมาตรการ Good Factory Practice (GFS) เพื่อกำจัด โควิด - 19 ให้เป็นศูนย์ เริ่มจันทร์ที่ 21 มิ.ย.นี้

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ได้เห็นชอบแผนดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดในสถานประกอบการ (โรงงาน) ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำขึ้น และได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดดำเนินการประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงแรงงานมหาดไทยจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่(สปก.ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 51 คนขึ้นไป)จำนวน ๓ รุ่น รวม 817 แห่ง ผ่านระบบ ZOOM ในวันที่ 10  11 มิถุนายน 2564 เพื่อชี้แจงมาตรการและแนวทางการดำเนินการประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop COVID Plus ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ได้แต่งตั้งคณะทำงานประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้กำหนดประชุมซักซ้อมแผนการดำเนินการตรวจติดตามฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. และทำพิธีปล่อยแถว เวลา 11.00 น. ณ บริเวณหน้ามุขศาลากลางส่วนต่อขยายด้านหลัง จังหวัดนครปฐมเพื่อมอบนโยบายและแผนแก่ทีมคณะทำงานประเมินฯ โดยเน้นในพื้นที่สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 218 แห่ง ให้ครบภายในวันที่ 28 มิย.นี้