ครูโรงเรียนบ้านตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง นำส่งตำราเรียนถึงบ้านลูกศิษย์ สืบเนื่องจากยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ จากสถานการณ์โควิดยังแพร่ระบาดอยู่

15 มิถุนายน 2564 ที่ หมู่บ้านตูม ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่อยู่รวมกันทั้งหมด  7 หมู่บ้าน อันได้แก่ หมู่บ้านตูม หมู่ที่ 1, บ้านตูมพัฒนา หมู่ที่ 2, บ้านศรีพะเนา หมู่ที่ 3, บ้านหนองกันจง หมู่ที่ 4, บ้านตูมกระแชงราษฎร์ หมู่ที่ 8, บ้านศรีพะเนาใต้ หมู่ที่ 11 และ บ้านศรีพะเนาตะวันออก หมู่ที่ 12  มีประชากรอยู่ราว 5 - 6 พันคน ที่ผ่านมาได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 เป็นจำนวนมาก โดยวันนี้มีผู้ติดเชื้อเฉพาะอำเภอศรีรัตนะ ทั้งหมด 94 คน ที่ประชุมครูจึงมีมติเลื่อนการเปิดเรียนจากวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ออกไปก่อน แต่เพื่อไม่ให้เด็กได้ขาดการเรียน จึงปรับมาเป็นการเรียน แบบ On Hand และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการมารับแบบฝึกหัด คณะครูจึงได้กระจายนำส่งแบบเรียนถึงบ้านเป็นจุด ๆ โดยขี่รถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างนำส่งแบบเรียนถึงบ้าน นับว่าเป็นภาพที่น่ารักของคณะครูที่ไปพบนักเรียนถึงบ้านด้วย

ครูนั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ส่งตำราเรียนถึงบ้าน เลื่อนเปิดเรียน

โดย  ผอ.สิทธิวัฒน์  ธนบูลย์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม เปิดเผยว่า คณะครูและคณะกรรมการโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการเปิดเรียนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมตกลงว่าโรงเรียนของเรายังมีเด็กนักเรียนและคณะครูบางส่วนที่เป็นผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 อยู่ หากเปิดเรียนในช่วงนี้ที่ยังไม่พ้นระยะเฝ้าระวังอันตราย 14 วัน ก็อาจจะเป็นการแพร่เชื้อโรคต่อไปกับนักเรียนคนอื่น ๆ ได้ จึงได้มีมติให้เลื่อนการเปิดเรียนออกไปก่อนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ และเพื่อเป็นการไม่ให้เด็กได้เสียโอกาสในการเรียน จึงร่วมกันที่จะนำส่งใบงานแบบเรียน เอกสารการเรียนการสอนไปยังบ้านพักของนักเรียนทุกคนในหมู่บ้านตูม โดยนำครูแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน เพื่อนำใบงานไปให้นักเรียน ที่ศูนย์จ่ายใบงาน คือที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  แต่ละบ้าน โดยมีความร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านที่จะประกาศหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในทุกเช้าและช่วงเย็น เพื่อให้ผู้ปกครองและคณะนักเรียนได้รับทราบ มารอรับใบงานยังจุดที่นัดหมาย และกระจายเพื่อไม่ให้มีการรวมตัวกันเป็นหมู่มาก ซึ่งจะนำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างบรรทุกคณะครูกระจายไปส่งให้ถึงบ้านเช่นนี้ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นซึ่งเบื้องต้นวางไว้ว่าน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนนี้

ครูนั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ส่งตำราเรียนถึงบ้าน เลื่อนเปิดเรียน

ครูนั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ส่งตำราเรียนถึงบ้าน เลื่อนเปิดเรียน

ครูนั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ส่งตำราเรียนถึงบ้าน เลื่อนเปิดเรียน