เทศบาลนครขอนแก่น เตรียมงบซื้อซิโนฟาร์มแสนโดส ฉีดให้ประชาชน พร้อมจัดเวทีสาธารณะรับฟังความเห็นและความต้องการ ข้อกังวลใจของประชนชนที่มีต่อวัคซีนเพื่อให้ประชาชนคลายความกังวล เดินหน้าเปิดเมืองวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ

จากกรณีที่กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือหน่วยงานของรัฐ ได้ให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึง  โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความสนใจในการดำเนินการจัดหา สั่ง หรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนดนั้น
15 มิถุนายน 2564  ที่ห้องประชุมเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น   กล่าวว่า สำหรับแผนการจัดหาวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนั้น  ได้ดำเนินการไปหลายประเด็นแล้ว ทั้งการตรวจสอบรายละเอียดสิทธิ์ของประชาชน ที่ให้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม   คือ ประชากรที่มีชื่อในเขตเทศบาลนคร กลุ่มประชากรแฝง และกลุ่มที่ลงชื่อซ้ำซ้อน  การจัดเตรียมสถานที่ฉีด รวมทั้งการจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อกรณีการจัดหาวัคซีน การทำความเข้าใจ การแสดงความคิดเห็นข้อกังวลของประชาชน    โดยตั้งเป้าให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่รับผิดชอบได้ฉีดวัคซีนทุกคน  

เทศบาลนครเตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจัดซื้อวัคซีนโควิด-19

"ระหว่างนี้ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถดำเนินการฉีดได้หรือไม่ โดยกลุ่มของประชากรแฝงนั้นก็มีสิทธิ์เช่นกัน โดยกำหนดให้ประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในเขตเทศบาลได้ฉีดก่อนร้อยละ 70 จึงจะเริ่มฉีดให้ประชากรแฝง สำหรับแผนการดำเนินการที่ได้ดำเนินการแล้ว คือ เตรียมพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้ประสานขอข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำหรับเทศบาลนครมีศูนย์การแพทย์กระจายอยู่ 5 แห่ง รวมถึงเครือข่ายอื่นๆ โดยเทศบาลนครจะได้วางแผนบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ภายใต้การ ควบคุมของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและคณะกรรมการโรคติดต่อ ที่ต้องขออนุมัติความเห็นชอบด้วย"นายธีรศักดิ์ กล่าว

เทศบาลนครเตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจัดซื้อวัคซีนโควิด-19

สำหรับการจัดซื้อวัคซีนนั้นได้ประสานกับวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพราะเป็นแหล่งเดียวที่มีวัคซีนทางเลือก โดยที่ผ่านมาได้เปิดให้ลงทะเบียนจัดซื้อวัคซีน โดยเทศบาลนครขอนแก่นเตรียมจองซื้อวัคซีน 100,000 โดส สำหรับขั้นตอนต้องเป็นไปตามระเบียบของราชณวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่า ระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการร่วมกันได้หรือไม่ พร้อมกับดำเนินการขออนุมัติเห็นชอบจากสภาเทศบาล เมื่อผ่านการการอนุมัติเห็นชอบของทางสภาเทศบาล จึงจะได้เร่งอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ หวังให้มีการเปิดเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19

เทศบาลนครเตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจัดซื้อวัคซีนโควิด-19