svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

"ภาคทัณฑ์" ยิว ไลฟ์สด เจนนี่

ปัตตานี - สั่งลงโทษ "ภาคทัณฑ์" ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว (ยิว ผบ.หมู่) ไลฟ์สด เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งซาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 78

9 มิถุนายน 2564  ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ที่มีเอกสารประชาสัมพันธ์ ว่า ตามที่ปรากฏทางสื่อมวลชน กรณี ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว หรือ ยิว ผบ.หมู่ (งานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สภ.มายอ จ.ปีตตานี ซึ่งมาปฏิบัติราชการที่ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ได้มีการร่วมไลฟ์สดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กับ น.ส.รัชนก สุรรณกตุ หรือ นักร้องเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น               โดยขณะไลฟ์สดได้มีข้อความสอบถามเกี่ยวกับการทำงานของ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว ซึ่งตอบผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์ว่า ขณะนี้ตนได้อยู่ช่วงปฏิบัติงาน Work from home เป็นเหตุให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบจากประซาชน เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของตำรวจ และองค์กรตำรวจโดยรวม ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจไว้ และจเรตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

\"ภาคทัณฑ์\" ยิว ไลฟ์สด เจนนี่

              ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี โดย พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณาข้อบกพร่อง ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง               

สำหรับประเด็นการปฏิบัติงานแบบ Work from home หรือ การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งนั้น สืบเนื่องจาก ห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  และมีข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปัตตานี ซึ่งทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ทางเข้า-ออก ได้รับเชื้อ และกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องทำการกักตัว จำนวนหลายนาย ผู้บังคับบัญซาจึงได้มีนโยบายให้ทำงานนอกสถานที่ตั้ง เพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อโควิด-19              ประกอบกับตามหนังสือจังหวัดปัตตานี แจ้งให้หน่วยราชการพิจารณาดำเนินการ เรื่องข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 22 และ 23 เรื่องการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เพื่อลดการเดินทางของเจ้าหน้าที่ ลดจำนวนบุคคลที่อยู่ประจำสถานที่ตั้ง เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ และให้ดำรงการติดต่อสื่อสาร ได้ตลอดเวลาพร้อมถูกเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งได้ทันที

\"ภาคทัณฑ์\" ยิว ไลฟ์สด เจนนี่


บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎข้อเท็จจริงว่าการกระทำของ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว หรือ ยิว มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊ก ส่วนตัว ชื่อ รัชนก สุวรรณเกตุ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พ.ค.2564  เวลาประมาณ 20.00  น.และได้มีการกล่าวถึงในประเด็นคำพูด "Work From Home" ซึ่งเป็นการใช้คำพูด ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดการยั้งคิดไตร่ตรอง และไม่อธิบายให้บุคคลทั่วไปที่ติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้าใจอย่างถูกต้อง จึงทำให้ประชาชนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ สงผลทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

\"ภาคทัณฑ์\" ยิว ไลฟ์สด เจนนี่

                           

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณาเห็นว่าการกระทำของ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว หรือ ยิว เป็นการกระทำที่ขาดความรอบคอบ ในการคิดวิเคราะห์การใช้ถ้อยคำเพื่อสื่อสารกับคนทั่วไป ไม่ระมัดระวัง ขาดการไตร่ตรอง ทำให้ถ้อยคำที่สื่อความหมายออกไปแล้วเกิดความเคลือบแคลงสงสัย จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบ จากบุคคลทั่วไป เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเกิดความเสียหาย ต่อข้าราชการตำรวจ โดยส่วนรวม                ประกอบกับ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว ยอมรับว่าเป็นความผิดของตนจริง ซึ่งผู้บังคับบัญชา ได้มีการสั่งการและกำชับแล้ว ถือได้ว่า พฤติการณ์การกระทำของ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งซาติ พ.ศ. 2547  มาตรา 78 กล่าวคือ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 

\"ภาคทัณฑ์\" ยิว ไลฟ์สด เจนนี่

               ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี้ยง ต้องไมใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร และต้องไม่กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เสียหาย แก่ราชการหรือ ให้เสียระเบียบแบบแผน วินัยตำรวจ ในการนี้ ผู้บังคับบัญชาจึงสั่งลงโทษ "ภาคทัณฑ์" ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว