svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

ทม.วังสะพุงพร้อมจัดซื้อวัคซีนชิโนฟาร์ม

30 พฤษภาคม 2564
294

เทศบาลเมืองวังสะพุงเปิดประชุมด่วน พร้อมจัดซื้อวัคซีน"ชิโนฟาร์ม"มาฉีดให้ประชาชนหากได้รับไฟเขียวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ สร้างความเชื่อมั่น ให้กับทุกภาคส่วน ทั้งการท่องเที่ยว การลงทุน

30 พฤษภาคม 2564 นายไพบูลย์ เขมะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง เปิดเผยว่า จังหวัดเลยเป็นเมืองท่องเที่ยว อ.วังสะพุง เป็นพื้นที่ใหญ่ โดยเฉพาะประชาชนส่วนหนึ่งประมาณ 30,000 คน ลงทะเบียนเป็นผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย อีกด้วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะต้องเดินทางออกไปจำหน่ายในภูมิภาคต่างๆของประทศ ทม.วังสะพุง ต้องการช่วยเหลือดูแลประชาชนให้ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนโควิด-19 "วัคซีนชิโนฟาร์ม " ให้เร็วที่สุดและครบทุกคน อันจะเป็นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง บุคคลในครอบครัว ชุมชนหมู่บ้าน และสังคมดยรวมได้เร็วที่สุด หากภาครัฐและทางจังหวัดอนุญาตให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ เปิดช่องทางให้สามารถดำเนินการได้ก็พร้อมที่จะจัดซื้อมาฉีดให้กับประชาชน เพื่อสร้างความปลอดภัยหมู่

ทม.วังสะพุงพร้อมจัดซื้อวัคซีนชิโนฟาร์ม

หากประชาชนได้รับวัคซีนทุกคน ย่อมสร้างความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต สร้างความเชื่อมั่น ให้กับทุกภาคส่วน นักลงทุน การค้านักท่องเที่ยวทุกอาชีพ โดยเฉพาะลูกค้าผู้ซื้อลอตเตอรี่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จึงพร้อมเปิดการประชุมด่วน เพื่อการดูข้อมูลด้านงบประมาณว่ามีเท่าไรเหลือหรือไม่เนื่องจากเป็นช่วงปลายงบประมาณ จากกองคลัง และกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองวังสะพุง ตลอดจนเพื่อการศึกษาข้อระเบียบเทศบัญญัติ กฎหมายที่มีอยู่และเกี่ยข้อง ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างจะเปิดประชุมในวันที่ 31 พ.ค.2564 นี้ หากสามารถทำได้โดยไม่กระทบกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หรือได้รับไฟเขียวจากทางจังหวัดด้วย เรา ต้องให้เกียรติให้เครดิตจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ก็จะรีบดำเนินการทันที เพราะเราจะรอไม่ได้แล้วกับความเสี่ยงของโรคนี้

ทม.วังสะพุงพร้อมจัดซื้อวัคซีนชิโนฟาร์ม

ทม.วังสะพุงพร้อมจัดซื้อวัคซีนชิโนฟาร์ม