svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อบังคับจำกัดความเร็ว-ห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน

14 พฤษภาคม 2564
7.6 k

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์)พ.ศ. 2564

ด้วย กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ดำเนินการรณรงค์และกวดขันวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในบริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชุนและสถานที่ราชการที่สำคัญ จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการกำหนดอัตราความเร็วของรถและการใช้เสียงในถนนสายต่างๆ

เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (38)และมาตรา 139 (6) (20) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้น เพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 524/2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 แต่งตั้ง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์) พ.ศ. 2564"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 จำกัดความเร็ว ไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกยมราชถึงแยกพาณิชยการ

ข้อ 4 ห้ามใช้เสียงบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์) ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
4.1 ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกพาณิชยการ
4.2 ถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่แยกพาณิชยการ ถึงแยกวัดเบญจมบพิตร
4.3 ถนนสวรรคโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกเสาวนีย์

ข้อ 5 นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบหรือคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
พลตำรวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อบังคับจำกัดความเร็ว-ห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน