"ผู้ว่าฯเลย" ลงนามด่วนที่สุดวันนี้ สั่ง "ขรก.-พนักงานรัฐ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ" ห้ามเดินทางออกนอกจังหวัด ป้องกันติดเชื้อ "โควิด" ระบุ หากไม่ปฏิบัติตามจะถือเป็นความบกพร่องอย่างร้ายแรง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

'ผู้ว่าฯเลย' สั่ง ขรก.-พนักงานรัฐ ห้ามเดินทางออกนอกจังหวัด อ้างป้องกันติดเชื้อโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ออกคำสั่งลงวันที่ 23 เม.ย. เรื่อง ห้ามข้าราชการและบุคลากรภาครัฐออกนอกพื้นที่จังหวัดเลย ถึง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเลย นายกเทศมนตรีเมืองเลย นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง และนายอำเภอทุกอำเภอ มีเนื้อหาระบุว่า

ด้วยปัจจุบัน ปรากฏว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศได้ทวีความรุนแรงขึ้น โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และมีการแพร่ระบาดออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว ประกอบกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีข้อมูลว่า การแพร่ระบาดครั้งนี้ เป็นเชื้อโรคสายพันธุ์ที่สามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติ ทั้งผู้ติดเชื้อบางรายไม่ได้แสดงอาการของโรค แต่กลับสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิดอื่นได้ หากไม่มีการป้องกันโรคที่ดี

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของจังหวัดเลย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (1) และข้อ 13 ของข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25มีนาคม 2563 และมาตรา 57แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดมาตรการ ดังนี้

1. ห้ามข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรในสังกัด เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดเลย
2. กรณีจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่จังหวัดเลย ให้ขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำกับดูแล แล้วแต่กรณี
3. กรณีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็นและขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยตรง
4. กรณีได้รับอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ฯ เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ฯ แล้วให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานสอบสวนโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อรับการสอบสวนและประเมินความเสี่ยง

ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ฉบับลงวันที่ 8 เมษายน 2564
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามจะถือเป็นความบกพร่องอย่างร้ายแรง สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย