ตาก - ผู้ว่าฯตาก ออกกฏเหล็ก ไม่สวมหน้ากากปรับ 2 หมื่นบาท หลังสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดรุนแรง ด้านโรงพยาบาลสามเงา เร่งฉีดวัคซีนให้บุุคคลากรทางการแพทย์-อสม. เผยยังไม่พบผู้ที่ได้รับผลข้างเคียง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
นายพงศ์รัตน์ ภิรมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ลงนามในคำสั่งที่ 1287/64 วันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) จังหวัดตาก (เพิ่มเติม) โดยกำหนดมาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถาน หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ถือเป็นคำสั่งจังหวัดตากกรณีเร่งด่วน ทั้งนี้เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

"ตาก"ออกกฏเหล็ก-ไม่สวมหน้ากากปรับ2หมื่นทั้งนี้ โรคโควิด-19  ในประเทศไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้กระจายออกไปทุกจังหวัดอย่างรวดเร็วประกอบกับจังหวัดตากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ และกำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น จึงออกมาตรการดังกล่าวเพื่อให้การป้องกัน ควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนมิให้กระทำการก่อให้เกิดการระบาดของโรค


"ตาก"ออกกฏเหล็ก-ไม่สวมหน้ากากปรับ2หมื่น
ที่โรงพยาบาลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรืออสม. ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า ด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทยอยเดินทางมารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง"ตาก"ออกกฏเหล็ก-ไม่สวมหน้ากากปรับ2หมื่น


โดยจังหวัดตากได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จากกระทรวงสาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสกลุ่มบุคคลกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นด่านหน้าในการปฏิบัติงานป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งในวันนี้ได้มีการดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มแรก ในล็อตที่สามของโรงพยาบาลสามเงา โดยมีขั้นตอนการรับวัคซีน ตั้งแต่การตรวจลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง และลงนามยินยอมรับการฉีดวัคซีน สังเกตอาการ 30 นาที พร้อมทั้งให้ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของวัคซีนซิโนแวค(Sinovac) และนัดฉีดวัคซีนในเข็มที่สอง"ตาก"ออกกฏเหล็ก-ไม่สวมหน้ากากปรับ2หมื่น
สำหรับการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลสามเงา กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนก่อน ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งโรงพยาบาลสามเงา สาธารณสุขอำเภอสามเงา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมีเจ้าหน้าที่ที่สมัครใจฉีดวัคซีน และเข้ารับการฉีดวัคซีนไปแล้ว จำนวน 246 ราย และมีบุคลากรจำนวน 20 ราย ที่ไม่สามารถรับวัคซีนในห้วงเวลานี้ได้ เนื่องจากมีอาการป่วย ซึ่งหากหายป่วยแล้วจะเข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งหมด

"ตาก"ออกกฏเหล็ก-ไม่สวมหน้ากากปรับ2หมื่น
ขณะที่โรงพยาบาลสามเงาได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของซิโนแวค ทั้งหมด 3 ล็อต โดยล็อตแรกได้จำนวน 20 โดส ล็อตที่สองได้จำนวน 303 โดส และล็อตที่สามได้จำนวน 1,697 โดส รวม 2,020 โด๊ส ได้ดำเนินการฉีดไปแล้ว 317 โดส โดยที่ผ่านมาไม่พบผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งจะได้ดำเนินการฉีดให้แก่กลุ่มเป้าหมายนี้ไปจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2564 ให้ครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาให้ต่อไป