ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 48/ 2564 ให้ปิดสถานบริการ/สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ /สถานบันเทิง/ ผับ /บาร์ /คาราโอเกะ /สถานประกอบกิจการอาบน้ำ/ สถานประกอบกิจการอาบ /อบ /นวด และสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เป็นการชั่วคราว

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตั้งแต่วันที่ 10-23 เมษายน 2564

นครปฐม ประกาศปิดสถานบริการบันเทิง-ผับ-บาร์คาราโอเกะ-อาบ อบ นวด


โดยที่พบการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้างกระจายในหลายพื้นที่ในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ระบาดออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อนจนส่งผลให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ออกเป็นวงกว้างอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 35(1)แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ประกอบกับอาศัยอำนาจตามความของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15 ) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 11 )ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 19 )ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 24 /2564 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 จึงให้ปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำสถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด และสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เป็นการชั่วคราวหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับอนึ่งเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 ชวรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10- 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564

นครปฐม ประกาศปิดสถานบริการบันเทิง-ผับ-บาร์คาราโอเกะ-อาบ อบ นวด

นครปฐม ประกาศปิดสถานบริการบันเทิง-ผับ-บาร์คาราโอเกะ-อาบ อบ นวด