svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ปิด"กรมการศาสนา" 3 วัน หลังพบบุคลากรติดโควิด

05 เมษายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กรมการศาสนาออกประกาศปิดสถานที่ทำการฯเป็นเวลา 3 วัน หลังพบบุคลากรติดโควิด ซึ่งจากไทม์ไลน์พบมีการไปร่วมงานทำบุญตักบาตร ที่มี "อิทธิพล คุณปลื้ม" ร่วมงานด้วย

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ได้ออกประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีใจความว่า ตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม ลงวันที่ 4 เมษายน 2564 เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แจ้งว่า มีบุคลากรกรมการศาสนาจำนวน 1 ราย ได้ตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาลของรัฐ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 พบเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และขณะนี้ได้ให้ผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาพยาบาลแล้ว นั้น
ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1012.2/13 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 20 19 (COVID 19) สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบการ พ.ศ. 2563 กรมการศาสนาจึงขอออกประกาศ ดังนี้
ข้อ 1 ปิดสถานที่ทำการกรมการศาสนา ชั้น 2 เลขที่ 10 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว จำนวน 3 วัน (ตั้งแต่วันที่ 5-7 เมษายน 2564 ) เพื่อทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในอาคารและพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร
ข้อ 2 สามารถติดต่อประสานราชการระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2564 ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมการศาสนาได้ที่ : [email protected]
ข้อ 3 สามารถติดต่อและส่งเอกสาร ณ กรมการศาสนา ชั้น1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ปิด"กรมการศาสนา" 3 วัน หลังพบบุคลากรติดโควิด
ทั้งนี้จากไทม์ไลน์ของบุคลากรกรมการศาสนาที่ตรวจพบเชื้อโควิด - 19 พบว่า วันที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 05.30 น- 09.30 น. ไปปฏิบัติงานในพิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน โดยงานดังกล่าว นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง นอกจากนี้ ยังมีพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรจำนวนมาก

ปิด"กรมการศาสนา" 3 วัน หลังพบบุคลากรติดโควิด


ปิด"กรมการศาสนา" 3 วัน หลังพบบุคลากรติดโควิด


ปิด"กรมการศาสนา" 3 วัน หลังพบบุคลากรติดโควิด

ปิด"กรมการศาสนา" 3 วัน หลังพบบุคลากรติดโควิด

ปิด"กรมการศาสนา" 3 วัน หลังพบบุคลากรติดโควิดlogoline