วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว ทำหน้าที่เป็นประธานเปิดงานวัน ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 โดยมี ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุธิสภา จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด อีกด้วย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายอาชว์ชัยชาญ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการผลิตของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร จึงได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือ Field Day ในวันนี้ เพื่อเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหากสามารถทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตได้เป็นอย่างดี 

"อธิบดีกรมการข้าว" บูรณาการหน่วยงาน กษ. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้เกษตรกร


อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ถือเป็นกลไกสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกร  ที่หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ แต่ในขณะเดียวกันพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย  ยังมีการผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตร ตลอดจนโอกาสการเข้าถึงข้อมูล แหล่งทุน ทรัพยากร และการตลาดได้น้อย ที่สำคัญที่สุดพี่น้องเกษตรกรยังทำการเกษตรในลักษณะต่างคนต่างทำ ผลิตสินค้าไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ขาดการรวมกลุ่ม จึงทำให้ยากต่อการจัดการผลผลิต 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว รัฐบาลมีความตระหนักและเข้าใจในปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรต้องเผชิญอยู่ จึงมีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ หรือที่เรียกว่า Zoning โดยมีองค์ประกอบของศูนย์ ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ สำหรับองค์ความรู้ที่มีอยู่ในศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่หน่วยงานราชการส่งเสริมกับภูมิปัญญาของเกษตรกร และได้มีการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจง กับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ อธิบดีกรมการข้าว กล่าว

"อธิบดีกรมการข้าว" บูรณาการหน่วยงาน กษ. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้เกษตรกร


ในการนี้ภายในงานวัน Field Day ได้นำเทคโนโลยีการลดต้นทุนและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว จำนวน 4 สถานีเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ ประกอบด้วย สถานีที่ 1 เรื่อง การเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน โดยการไถกลบตอซัง/ไถกลบปุ๋ยพืชสด ด้วยเทคโนโลยีการไถหัวหมูติดพ่วงรถแทร็คเตอร์ สถานีที่ 2 เรื่อง การใช้โดรนเพื่อการเกษตร ในการพ่นนำหมักชีวภาพ สารชีวินทรีย์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช สถานีที่ 3 เรื่อง การเพิ่มมูลค่าในขั้นตอนกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวโดยการใช้เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก และสถานีที่ 4 เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยการแปรรูปข้าว    นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านการเกษตร การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน กิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้า ของกลุ่มแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ Smart Famer  Young smart farmer อีกด้วย

"อธิบดีกรมการข้าว" บูรณาการหน่วยงาน กษ. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้เกษตรกร

"อธิบดีกรมการข้าว" บูรณาการหน่วยงาน กษ. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้เกษตรกร

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด