svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

ผู้สมัครทีมสารคามก้าวหน้า ขอคะแนนโค้งสุดท้าย

25 มีนาคม 2564

โค้งสุดท้ายหาเสียงเลือกตั้ง เปิดมุมมองผู้สมัครนายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม ผู้สมัครหมายเลข2 ทีมสารคามก้าวหน้า ร่วมมือ ร่วมใจ แก้ไข พัฒนา นำลูกทีมออกหาเสียงขอคะแนนจากประชาชนในโค้งสุดท้าย โดยมีการชูนโยบายเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

25 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายพร้อมสู่การเลือกตั้งนายกเทศมตรีเมืองมหาสารคาม และเลือกตั้ง ส.ท. โดยผู้สมัครออกเดินสายเร่งขอคะแนนเสียงจาก ประชาชนๆตามคุ้มต่างๆ พร้อมขูนโยบายที่จะเข้ามทำหน้าที่บริหารงานรับใช้ประชาชน 

ผู้สมัครทีมสารคามก้าวหน้า ขอคะแนนโค้งสุดท้าย


พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ เปลี่ยนขำ ผู้สมัครนายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม หมายเลข 2  ทีมสารคามก้าวหน้า  ร่วมมือ ร่วมใจ แก้ไข พัฒนา  ได้นำลูกทีมออกหาเสียงขอคะแนนจากประชาชนในโค้งสุดท้าย โดยมีการชูนโยบายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดการให้มีการติดต่อ ร้องเรียนและการเสนอ การสอนแนะของประชาชน ผ่านระบบ online เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ  เสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนจัดการให้มีสภาชุมชนในแต่ละพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเสนอนโยบายและปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน  นโยบายการศึกษาและประเพณีวัฒนธรรม โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ผู้สมัครทีมสารคามก้าวหน้า ขอคะแนนโค้งสุดท้าย

              

นอกจากนี้ยังมีนโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทางด้านการสาธารณสุข สวัสดิการและสังคมเน้นความปลอดภัยและทรัพย์สิน นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงถนนสาธารณะ นโยบายปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง สร้างบรรยากาศที่สะอาด พัฒนาสาธารณะและพื้นที่สีเขียวทั้งที่มีอยู่เดิมและดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกต้อง

ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีจำนวนทั้งหมด 3 เขตเลือกตั้ง เขตละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน ซึ่งเทศบาลมหาสารคาม มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 49,693 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 39,166 คน 21,446 ครัวเรือน เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ได้ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านที่มีสิทธิ์อยู่

ผู้สมัครทีมสารคามก้าวหน้า ขอคะแนนโค้งสุดท้าย