คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ปปร รุ่นที่ 24 ลงพื้นที่จ.ประจวบฯ เพื่อมอบอุปกรณ์สัญญาณเครือข่าย (router) จำนวน 30 เครื่อง ให้เแก่ อบต. บึงนคร โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โรงพยาบาล วัด และหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 13 มีนาคม 2564 คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ปปร รุ่นที่ 24 นำโดยนายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ พล.อ. รศ. นพ. ไตรโรจน์ ครุธเวโช  นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นางเกศี จันทราประภาวัฒน์ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามควอลิตี้แลนด์ จำกัด นางโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานและ ผศ.ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงพื้นที่ที่ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อส่งมอบอุปกรณ์สัญญาณเครือข่าย (router) จำนวน 30 เครื่อง ให้เแก่ อบต. บึงนคร โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โรงพยาบาล วัด  และหน่วยงานสาธารณะอื่นๆ 

คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ปปร รุ่น24 ลงพื้นที่จ.ประจวบฯ มอบอุปกรณ์สัญญาณเครือข่าย


ทั้งนี้ ชาวบ้านในตำบลบึงนคร 12 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 2,300 ครัวเรือน ประชากร 5,000 คน ไม่สามารถเข้าถึงการใช้สาธารณูปโภคภาครัฐ เช่น ไฟฟ้า ประปา ได้ มาเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้ว 
นอกจากนี้ คณะนักศึกษา ปปร 24 สถาบันพระปกเกล้า ยังได้ช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลบึงนครโดยของบประมาณจากกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อติดตั้งแผง solar cell ให้กับหน่วยงาน และประชาชนในตำบลบึงนคร เพื่อการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากสาธารณูปโภคภาครัฐ
หลังจากนี้นายสมเกียรติ และคณะได้รับปากกับชาวบ้านว่าจะขอยื่นเรื่องต่อกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนฯ  เพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีชาวบ้านตำบลบึงนคร มีความขาดแคลน ไม่สามารถเข้าถึงการใช่สาธารณูปโภคจากทางรัฐบาลได้

คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ปปร รุ่น24 ลงพื้นที่จ.ประจวบฯ มอบอุปกรณ์สัญญาณเครือข่าย


คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ปปร รุ่น24 ลงพื้นที่จ.ประจวบฯ มอบอุปกรณ์สัญญาณเครือข่าย

คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ปปร รุ่น24 ลงพื้นที่จ.ประจวบฯ มอบอุปกรณ์สัญญาณเครือข่าย