นครราชสีมา - สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดแคมเปญฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน หวังเพิ่มทักษะป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ ลดภาระค่าใช้จ่ายการฝึกให้กับโรงงานช่วงโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน ภายใต้แคมเปญ "ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน" หลักสูตร "การจัดทำแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตลอดจน ส่งเสริมให้สามารถดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้เองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวง ที่กำหนดมาตรฐานการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยมีนายจ้าง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และลูกจ้างจากสถานประกอบกิจการในจังหวัดนครราชสีมา รวมกว่า 220 คน เข้ารับการอบรม
นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า การจัดทำแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป นายจ้างจะต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยได้ ซึ่งการจัดฝึกอบรมตามแคมเปญนี้ เป็นของขวัญปีใหม่ที่ให้ประโยชน์กับผู้ใช้แรงงาน สถานประกอบกิจการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ดันงบ17ล. จัดแคมเปญฝึกฟรีมีทักษะชนะอุบัติภัย

สอดรับกับแนวคิดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน ที่มุ่งหวังพัฒนาคนให้มีความรู้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ลดการประสบอันตรายจากการทำงาน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันให้มีความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้ง สามารถดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎหมายได้เอง เป็นการแบ่งเบาภาระลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายให้กับสถานประกอบกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด จึงดำเนินการโครงการพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 จนถึงเดือน มีนาคม 2564 ใช้งบประมาณกว่า 17 ล้านบาท ซึ่งมีหน่วยฝึก 205 หน่วย ตั้งเป้าฝึก จำนวน 507 รุ่น และมีจำนวนแรงงานในสถานประกอบการทั่วประเทศ ที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20,000 คน

ดันงบ17ล. จัดแคมเปญฝึกฟรีมีทักษะชนะอุบัติภัย

ดันงบ17ล. จัดแคมเปญฝึกฟรีมีทักษะชนะอุบัติภัย