อธิบดีกรมการปกครองเปิด 10 พันธกิจ ขับเคลื่อนปี 64 ระบุทั้ง 10 โครงการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ทั้งยังสนองตอบหน้าที่ของฝ่ายปกครอง "ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น" ดัน"อำเภอสร้างสุข" เป็นแกนในการสานต่อภารกิจ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ปค.ชู10โครงการขับเคลื่อน64 -ยกอำเภอสร้างสุขบำบัดทุกข์ปชช.

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง(ปค.) กระทรวงมหาดไทย    เปิดเผยว่า   ในปี  2564 กรมการปกครอง มีเป้าหมายขับเคลื่อน 10 โครงการสำคัญ หรือ 10 Flagships to DOPA New Normal 2021   เพื่อเป็น  "ธงนำ" ในการดำเนินงานให้กับส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารงาน ของกรมการปกครอง ให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal 

สำหรับ  10 โครงการ   ที่จะขับเคลื่อนประกอบด้วย 1) โครงการจิตอาสาพระราชทาน  2) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  3) การปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ  4) ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ "อำเภอดำรงธรรม"  5) สัญชาติและสถานะบุคคล 6) อำเภอวิถีใหม่  7) แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านเข้มแข็ง) "หมู่บ้าน อยู่เย็น"  8) อำเภอคุณธรรม "ต้นแบบ"  9) อำเภอมั่นคง สีขาว ปลอดยาเสพติด  10) อำเภอมั่งคั่ง

ทั้ง 10 โครงการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs : Sustainable Development Goals) นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และที่สำคัญสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ปค.ชู10โครงการขับเคลื่อน64 -ยกอำเภอสร้างสุขบำบัดทุกข์ปชช.


ปค.ชู10โครงการขับเคลื่อน64 -ยกอำเภอสร้างสุขบำบัดทุกข์ปชช.

แนวทางดังกล่าวอยู่ภายใต้แนวคิด  1) การส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ  2) การยกระดับงานบริการ และ  3) การสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ อันสนองตอบหลักคิดที่ว่า   หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น 

ขณะเดียวกัน ในการทำให้ ประชาชน "ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น" ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ   หรือ "อำเภอสร้างสุข"ถือเป็นส่วนใกล้ชิดประชาชน  เพราะเป็นการทำหน้าที่งานบริการประชาชน  อาทิ การดูแลทั้งงานสัญชาติ สถานะบุคคล, งานบริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก GECC, งานส่งเสริมหมู่บ้าน ชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ฯลฯ  


"อำเภอสร้างสุข"จึงมีความสำคัญ ทั้งนี้ "อำเภอสร้างสุข"   ยังต้องการให้ประชาชนมีส่วนในการสะท้อนมุมมองต่อการรับบริการของที่ว่าการอำเภอ ตลอดจนบุคลากรที่ให้บริการในแต่ละอำเภอ เพื่อนำมาทำเป็นเรื่องราวอำเภอต้นแบบ ที่สะท้อนจากเรื่องจริงของประชาชน  การกระตุ้นให้แต่ละที่ว่าการอำเภอ ยกระดับการให้บริการประชาชนอย่างเต็มความสามารถ และเมื่อสามารถสร้างสุขให้ประชาชนได้ อำเภอต้นแบบนั้นๆ ก็จะได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปปค.ชู10โครงการขับเคลื่อน64 -ยกอำเภอสร้างสุขบำบัดทุกข์ปชช.


ปค.ชู10โครงการขับเคลื่อน64 -ยกอำเภอสร้างสุขบำบัดทุกข์ปชช.


สิ่งที่ประชาชนจะพบจาก "ที่ว่าการอำเภอสร้างสุข"  เนื่องจากที่ว่าการอำเภอ ถือเป็นส่วนหน้าที่จะสร้าง"อำเภอสร้างสุข" ที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งด้านการยกระดับงานบริการ เช่น การต่อยอดและพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมต้นแบบอำเภอนำร่อง 76 แห่ง, การแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล  การจัดตั้งคลินิก และ Mobile Team เพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การใช้ระบบจองคิวออนไลน์ สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่  , การทำงานเชิงรุกทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การจัดระเบียบสังคมทั้งป้องกันและป้องปราม ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ในทุกชุมชน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ผ่านบุคลากรในที่ว่าการอำเภอ โดยยึดหลัก "คุณธรรมนำการพัฒนา"


"โครงการอำเภอสร้างสุข กรมการปกครองมีปนิธาน  จะให้ทุกการบริการที่ประชาชน ได้รับสร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนอย่างแท้จริง เสียงสะท้อนของประชาชนในมิติต่างๆ ผ่านโครงการอำเภอสร้างสุข ทางกรมการปกครอง   พร้อมที่จะนำมาปรับปรุง พัฒนา เมื่อประชาชน มีทุกข์ พวกเราก็จะช่วยกันบำบัดทุกข์ ทำให้ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น " นายธนาคม    กล่าว ปค.ชู10โครงการขับเคลื่อน64 -ยกอำเภอสร้างสุขบำบัดทุกข์ปชช.
logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด