ราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง เปิดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รัฐบาล นายจ้าง ผู้ประกันตน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม.................

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

5 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และมาตรา 46 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(1) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ก."
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินสมทบ บัญชี ก. ท้ายกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้แทน
ข้อ 4 ให้อัตราเงินสมทบของงวดเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชี ก. ท้ายกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563
ให้ไว้ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทน โดยลดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพของผู้ประกันตน งวดเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และงวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/009/T_0025.PDF

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งแต่ 1 ก.พ.- 31 มี.ค.

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งแต่ 1 ก.พ.- 31 มี.ค.

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งแต่ 1 ก.พ.- 31 มี.ค.