สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)หรือ สพร. ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2563 Digital Government Awards 2020 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน