ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ได้เข้ามาปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต และการทำธุรกิจในทุกภาคเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์ IoT และ Drone เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบและพัฒนาอย่างรวดเร็วตามกระแสความนิยม โดยโดรนถูกนำมาใช้เพื่อธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การสำรวจพื้นที่การเกษตรและชลประทาน การสำรวจท่อส่งก๊าซ การเก็บข้อมูลสภาพอากาศ สภาพการจราจร และการลำเลียงขนส่ง โดรน ยังมีความสามารถในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ภาพหรือข้อมูล เช่น วิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental impacts) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ในแต่ละปีประเทศไทยมีการนำเข้าโดรน เข้ามาเป็นจำนวนมาก และกำลังมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ หากสามารถทำการยกระดับอุตสาหกรรมออกแบบและประกอบโดรนนี้ได้ จะทำให้ไทยสามารถเป็นผู้นำในกลุ่มอาเซียนได้ทั้งเรื่อง การสำรวจทรัพยากร การเกษตร ปศุสัตว์ และสามารถขยับขึ้นเพื่อรองรับการรับจ้างผลิตชิ้นส่วน โดรน UAV  ซึ่งจะต่อยอดขีดความสามารถนี้ไปสู่ การออกแบบ และผลิตเครื่องบินที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ในอนาคตอีกด้วย


พีเทค (PTEC) คือ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนึ่งในศูนย์วิเคราะห์ทดสอบกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ ( NQI) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สวทช. โดย PTEC เป็นศูนย์ฯที่ให้การบริการทดสอบ สอบเทียบ ตรวจประเมิน และรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ด้านโทรคมนาคมฯลฯ  รวมถึงโดรน ตามมาตรฐานสากล โดยปัจจุบัน PTEC มีห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC17020 และเป็นหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ (P-mark) ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17065 เพื่อรองรับตลาดอาเซียน (AEC) อีกด้วย 

"PTEC" ศูนย์ทดสอบด้านคลื่นความถี่การใช้งานโดรนและอากาศยาน

สำหรับการทดสอบโดรน  และเทคโนโลยีไอโอที (Internet of Things) ตามมาตรฐานนั้น พีเทค(PTEC)ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากมีการใช้งานโดรนมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงควรคำนึงถึงด้านความปลอดภัยและ ข้อบังคับตามกฎหมายในประเทศและมาตรฐานสากลอย่างเข้มงวดด้วย  โดรนแต่ละรุ่นที่จะนำมาใช้งานในประเทศไทย ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน และต้องได้รับการอนุญาติการใช้งานอย่างถูกกฎหมายทั้งจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) และข้อกำหนดของ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.)ด้วย  

"PTEC" ศูนย์ทดสอบด้านคลื่นความถี่การใช้งานโดรนและอากาศยาน

สำหรับอุตสาหกรรมผู้ออกแบบและทำการผลิตจะต้องผลิตโดรนที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะทาง ควรทำการทดสอบตามมาตรฐาน ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้ความมั่นใจในการนำไปใช้งานอย่างปลอดภัยด้วย  เนื่องจากโดรน และ UAV จำเป็นต้องใช้สัญญาณการสื่อสาร โทรคมนาคม ในย่านความถี่ 2.45GHz หรือความถี่วิทยุอื่นๆ ในการควบคุม ของ กสทช. ผู้ออกแบบหรือผลิตจึงต้องทำตามข้อบังคับของ กสทช.ด้วย   ในส่วนนี้ "พีเทค มีความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและความถี่การใช้งานของโดรน ตามข้อกำหนดของ กสทช.  เพื่อไปขอใช้งานตามกฏหมายต่อไป  โดยที่ผ่านมา     พีเทค ได้ทำการทดสอบโดรน และ UAV ไปแล้วจำนวนมาก  ดร.ไกรสร กล่าว  เพื่อให้ภาคประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่า แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วแค่ไหน  หรือโดรนจะเป็นเทคโนโลยีแพร่หลาย และมีกฎหมายคอยควบคุม ก็ตาม  ถ้าผ่านการทดสอบจาก PTEC โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นั้น จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานในประเทศและสากล พร้อมกับการเป็นนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันในตลาดคุณภาพได้    สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ "PTEC" ศูนย์ทดสอบด้านคลื่นความถี่การใช้งานโดรนและอากาศยาน