เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาพริกหน้าสวน หาสาเหตุพริกแพงพบปัญหาภัยธรรมชาติส่งผลพริกปรับราคาสูง คาดต้นเดือน ก.พ.ผลผลิตออก ราคาจะกลับสู่ภาวะปกติ เนื่องจากผลผลิตเริ่มทยอยเข้าสู่ตลาด

28 มกราคม 2564 นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ บ้านหนองยาง ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาพริกหน้าสวนและสาเหตุของราคาพริกที่ปรับราคาสูงขึ้น โดยภายหลังจาการลงลงพื้นที่ตรวจสอบราคาพริกหน้าสวน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา  เปิดเผยว่า  ข้อมูลพื้นที่ปลูกพริกในจังหวัดนครราชสีมา จากทะเบียนเกษตรกร 26 มกราคม พ.ศ. 2564  มีพื้นที่ปลูกพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ 2,969 ไร่ พริกขี้หนูเม็ดเล็ก (พริกขี้หนูสวน) 1,046 ไร่ รวมพื้นที่ปลูกพริกจังหวัดนครราชสีมา 4,015 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้รวม 3,370,465 กก.โดย อำเภอที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ อำเภอขามสะแกแสง 1,134 ไร่ อำเภอเทพารักษ์ 861 ไร่  ภาพรวมความเสียหายจากภัยธรรมชาติจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 140 ไร่

ปัญหาที่พบในการปลูกพริกที่ทำให้ราคาพริกมีการปรับราคาสูงแต่ละพื้นที่ อำเภอโนนสูง  พื้นที่การปลูกพริกริมฝั่งลำน้ำมูลมีการปลูกช้าลง จากเดิมปลูกช่วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม  แต่ปีนี้ปลูกปลายเดือนธันวาคม เนื่องจากพื้นที่ปลูกประสบภัยพิบัติน้ำท่วมนานกว่าปกติ ทำให้ ผลผลิตลดลง เนื่องจากประสบปัญหาภัยหนาว จึงทำให้ต้นพริกไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร ซึ่งราคาพริกแดง ปัจจุบันหน้าสวน กก. ละ 100 บาท (ปี พ.ศ. 2563 กก.ละ 40 บาท)   พริกเขียว ปัจจุบันหน้าสวน กก. ละ 40 -45 บาท (ปี พ.ศ. 2563 กก.ละ 18 -20 บาท)   

เกษตรจังหวัด คาด เดือนก.พ.ราคาพริกกลับสู่ภาวะปกติ

อำเภอเทพารักษ์   เกษตรกรปลูกพริกน้อยลง และปลูกกันหลายรุ่น ซึ่งรุ่นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้  มีจำนวนน้อย ทำให้ผลผลิตขาดตลาด (ปลูกสลับรุ่น หมุนเวียนกันไป) ราคา ซุปเปอร์ฮอต อัมพวา 80 - 120 บาท/กก.  เม็ดขาว 100 บาท/กก. ปัจจุบันลงแล้วเหลือ 50 บาท ผลผลิต ทยอยออกวันละ 80 90 กก./วัน ในตำบลสำนักตะคร้อมีประมาณ 10 เจ้า  ตลาดส่วนใหญ่จะมีพ่อค้ามารับไปตลาดสี่มุมเมือง กทม. อำเภอด่านขุนทด  ผลผลิตที่ออกอยู่ในแปลงมีแต่เมล็ดสีเขียว ไม่เข้าสีแดง และประสบปัญหาภัยหนาว พื้นที่ปลูกลดลง เนื่องจากมีการระบาดของแมลงวันทอง จึงมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกเป็นพืชชนิดอื่นบ้าง ราคาพริกแดง ปัจจุบันหน้าสวน กก. ละ 120 -130 บาท 

เกษตรจังหวัด คาด เดือนก.พ.ราคาพริกกลับสู่ภาวะปกติ

อำเภอพิมาย ราคาเกษตรกรขายพริกแดงหน้าสวนให้ผู้ค้าส่ง กก. ละ 120 -140 บาท ผู้ค้าส่งขายให้ตลาดพิมายเมืองใหม่ กก. ละ 150 200 บาท  ปัญหาที่พบ พื้นที่ปลูกบริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูล ปีนี้เกิดปัญหาน้ำลดลงช้ากว่าปกติ และในนาพื้นที่ตำบลธารละหลอด เครือข่ายจักราช โนนสูง ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกพริกหลักของอำเภอพิมาย ปีนี้ปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะทำให้ปลูกพริกช้าลง ผลผลิตจึงออกมาล่าช้ากว่าปกติ ประกอบกับผลกระทบจากภัยหนาวทำให้ผลผลิตออกช้า  ทั้งนี้สถานการณ์ราคาพริกเริ่มที่จะปรับลดลงต่อเนื่องคาดว่า ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ผลผลิตพริกจะเริ่มออกสู่ตลาดราคาก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เกษตรจังหวัดฯ กล่าว
"อำเภอพิมาย ราคาเกษตรกรขายพริกแดงหน้าสวนให้ผู้ค้าส่ง กก. ละ 120 -140 บาท ผู้ค้าส่งขายให้ตลาดพิมายเมืองใหม่ กก. ละ 150 200 บาท  ปัญหาที่พบ พื้นที่ปลูกบริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูล ปีนี้เกิดปัญหาน้ำลดลงช้ากว่าปกติ และในนาพื้นที่ตำบลธารละหลอด เครือข่ายจักราช โนนสูง ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกพริกหลักของอำเภอพิมาย ปีนี้ปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะทำให้ปลูกพริกช้าลง ผลผลิตจึงออกมาล่าช้ากว่าปกติ ประกอบกับผลกระทบจากภัยหนาวทำให้ผลผลิตออกช้า  ทั้งนี้สถานการณ์ราคาพริกเริ่มที่จะปรับลดลงต่อเนื่องคาดว่า ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ผลผลิตพริกจะเริ่มออกสู่ตลาดราคาก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ" เกษตรจังหวัดฯ กล่าว

เกษตรจังหวัด คาด เดือนก.พ.ราคาพริกกลับสู่ภาวะปกติ