ลำปาง - สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับ 17 หน่วยงาน จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากลำปาง นำร่อง 5 ตำบลในจังหวัดลำปาง

 วันที่ 17 มกราคม 2564 นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เครือข่ายองค์กรเอกชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดลำปาง รวม 17 หน่วยงาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)การพัฒนาเชิงบูรณาการของหน่วยงานราชการจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคาร 52 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

"เอ็มโอยู"17องค์กรทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ จัดขึ้นภายใต้การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553มาตรา 41 "ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดทำแผนแม่บท โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งเชื่อมโยงเป็นแผนแม่บท ระดับจังหวัด พัฒนาเชิงบูรณาการตามวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ได้แก่ 1.เชื่อมประสานความร่วมมือของหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ในการพัฒนาองค์กรชุมชนต่าง ๆ เช่น องค์กรเกษตรกร สภาองค์กรชุมชนตำบล สภาผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชน สู่การพึ่งตนเองอย่างเข้มแข็งและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น"เอ็มโอยู"17องค์กรทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม


2.สร้างการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการของกลุ่มองค์กรเกษตรกร ขบวนองค์กรชุมชนและหน่วยงานภาคีในจังหวัดลำปาง ในการขับเคลื่อนและสร้างพื้นที่รูปธรรมต้นแบบ 5 ตำบลในจังหวัดลำปาง 3.พัฒนาระบบฐานข้อมูลชุดต่าง ๆ ของตำบลให้มีการดำเนินงานและ ทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดลำปาง 4.จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายทุกมิติร่วมกันในระดับจังหวัด โดยใช้พื้นที่ชุมชน เป็นห้องเรียนทางสังคมเพื่อสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมและประเทศชาติทั้งนี้ได้คัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินการ ในปี 2564 จำนวน 5 ตำบล คือ ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง ตำบลปงดอน ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม เพื่อเป็นต้นแบบที่เกิดการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับระดับตำบล ครอบคลุมทุกมิติร่วมกัน

"เอ็มโอยู"17องค์กรทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม