อุตรดิตถ์ - ทุกภาคส่วนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมเตรียมพร้อมตั้งโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 ที่โรงยิม สนามกีฬาหมอนไม้ อำเภอเมือง รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ 250 เตียง ก่อนทำประชาคมกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบ

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม จังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 พร้อมด้วยนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ นายศุภมิตร ปาณธูป รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ โรงยิม สนามกีฬาหมอนไม้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์"อุตรดิตถ์"เตรียมตั้งรพ.สนาม แห่งที่ 2นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า จากการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบค.อุตรดิตถ์) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประชุมได้จัดทำข้อสั่งการของ ศบค.อุตรดิตถ์ ในเรื่องการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 ที่โรงยิม สนามกีฬาหมอนไม้ ซึ่งให้จัดกิจกรรมประชาคมกับประชาชนในพื้นที่ โดยครั้งนี้เป็นการประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่ก่อนที่จะมีการทำประชาคมกับประชาชนต่อไป

"อุตรดิตถ์"เตรียมตั้งรพ.สนาม แห่งที่ 2นายศุภมิตร ปาณธูป รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  เปิดเผยว่า การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับในกรณีที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนมาก โดยสามารถรองรับผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหรือไม่ป่วย จำนวน 250 เตียง ซึ่งปัจจุบันจังหวัดอุตรดิตถ์ มีโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก และโรงพยาบาลพิษณุเวช ที่สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้กว่า 100 เตียง "อุตรดิตถ์"เตรียมตั้งรพ.สนาม แห่งที่ 2


แต่กระนั้นเพื่อเป็นการวางแผนที่รัดกุมจึงต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ขึ้น ตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ทุกจังหวัดต้องมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยดำเนินการจัดตั้งตามระบบที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ ทั้งเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ไปจนถึงความปลอดภัยของผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งหากไม่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น อาจเกิดอันตรายต่อคนในชุมชนได้

"อุตรดิตถ์"เตรียมตั้งรพ.สนาม แห่งที่ 2

ทางด้านนายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ โยธาธิการและผังเมือง จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 นี้ได้มีการสำรวจสถานที่โดยรอบแล้ว ซึ่งถือว่าที่โรงยิม สนามกีฬาหมอนไม้ มีความพร้อมในทุกๆด้าน โดยเน้นความปลอดภัย หลักเกณฑ์ในการจัดตั้ง ทั้งระบบตัวอาคาร ระบบจัดการน้ำเสีย และระบบระบายอากาศ ซึ่งสามารถควบคุมได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ปิด โดยหลังจากนี้จะมีการทำประชาคมกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบ สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโณคโควิด-19 อย่างเป็นระบบต่อไป

"อุตรดิตถ์"เตรียมตั้งรพ.สนาม แห่งที่ 2