svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กมธ.สวัสดิการสังคม ย้ำ รัฐให้ความสำคัญแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

กมธ.สวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร จัดเวทีสัมมนา "สวัสดิการแห่งรัฐและแนวทางการเสนอกฎหมายบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ" ด้าน "ส.ส.พีระวิทย์" ย้ำรัฐให้ความสำคัญแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ชี้หลักประกันรายได้ยามสูงวัยเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐาน

7 ธันวาคม 2563 น.ส.วรรณวิภา ไม้สน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "สวัสดิการแห่งรัฐและแนวทางการเสนอกฎหมายบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ" เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยมีนายพีระวิทย์ เรืองลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม และ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส. กรุงเทพ พรรคก้าวไกล ร่วมเสวนา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี (พมจ.สระบุรี) ช่วยตอบข้อซักถามจากประชาชน ณ ตลาดเช้ายันค่ำ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

โดยนายพีระวิทย์ กล่าวว่า ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประชากรในประเทศไทย ถือเป็นปัญหาที่ภาครัฐให้ความสำคัญในการพยายามหามาตรการแก้ไข โดยที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีนโยบายการจัดสวัสดิการสังคม และการให้เงินช่วยเหลือในการดำรงชีวิตแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านมาตรการประชารัฐสวัสดิการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน เกิดการกระจายรายได้ให้เท่าเทียมกันมากขึ้น

กมธ.สวัสดิการสังคม ย้ำ รัฐให้ความสำคัญแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

"การสร้างหลักประกันรายได้ที่มั่นคงและเพียงพอต่อการดำรงชีวิต ให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชน โดยอาศัยกลไกการวางรากฐานระบบบำนาญของประเทศไทยให้มีเสถียรภาพ ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ภาครัฐ จะต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตยามเกษียณ ดังนั้น การมีหลักประกันทางรายได้เมื่อสูงอายุ ถือว่าเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็น และต้องมีจำนวนที่พอเพียงเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ" นายพีระวิทย์ กล่าว

กมธ.สวัสดิการสังคม ย้ำ รัฐให้ความสำคัญแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

กมธ.สวัสดิการสังคม ย้ำ รัฐให้ความสำคัญแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

กมธ.สวัสดิการสังคม ย้ำ รัฐให้ความสำคัญแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ