ศูนย์ใต้ โครงการจ้างงานคนละครึ่งจังหวัดสงขลาอืดจ้างงานกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่แค่หลักร้อย จากเป้าหมาย 5,620 คน เตรียมแผนประชาสัมพันธ์ตรงนายจ้าง/สถานประกอบการ ประเดิมจัดมหกรรม 17-18 พฤศจิกายน 2563 ด้วยตำแหน่งงาน 119 ตำแหน่ง 386 อัตรา

17 พฤศจิกายน 2563 ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าไดอาน่า คอมเพล็กซ์ สาขาหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา กรมการจัดหางาน จัด " Co-Payment จังหวัดสงขลา ประจำปี 2563" ระหว่างวันที่17-18พฤศจิกายน  ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือการจ้างงาน ทั้งที่เป็นฝ่ายนายจ้าง/สถานประกอบการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
           

จ้างงานคนละครึ่งสงขลาอืด

อีกทั้งเพื่อบรรเทาปัญหาของนายจ้าง/สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  และส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้จบการศึกษาใหม่ให้ได้รับการจ้างงานตรงกับความต้องการของตนเองและตลาดแรงงานได้มีงานทำเพิ่มขึ้น  สามารถขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจกลับมาขยายตัวได้ในระดับศักยภาพ ซึ่งมีนายจ้างและสถานประกอบการเข้าร่วมจำนวน 38 ราย โดยมีตำแหน่งงาน 119 ตำแหน่ง 386 อัตรา สำหรับจังหวัดสงขลาได้รับเป้าหมายในการดำเนินการให้มีการจ้างงานแก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาจบใหม่ถึง 5,620 คน 

จ้างงานคนละครึ่งสงขลาอืด


           รายงานแจ้งว่าจนถึงขณะนี้การจ้างงานในกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ในโครงการนี้แค่หลักร้อยเท่านั้น  ซึ่งหลังจากนี้ทางจัดหางานจังหวัดสงขลาจะเร่งประชาสัมพันธ์ตรงกับนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่ สำหรับโครงการนี้สนับสนุนให้นายจ้าง/สถานประกอบการจ้างงานกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่า

จ้างงานคนละครึ่งสงขลาอืด


 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถีงวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งจังหวัดสงขลา 

จ้างงานคนละครึ่งสงขลาอืด