ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2563 โดยกำหนดให้เรียกประชุมสมัยวิสามัญ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 .


21 ตุลาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2563    โดยระบุข้อความดังนี้ 


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ สมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๗๕ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีหมายเหตุ :เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือโดยที่ขณะนี้ได้มีการปิดประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามพระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งพ.ศ. ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐตามมาตรา ๑๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุม สมัยวิสามัญจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ราชกิจจา ประกาศ  พ.ร.ฎ. เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2563
ราชกิจจา ประกาศ  พ.ร.ฎ. เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2563