นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชาวประมง ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนาพื้นบ้าน ซึ่งมีผู้แทนชาวประมงพื้นบ้านจาก 22 จังหวัดชายทะเล สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย องค์กรภาคประชาสังคม ผู้แทนจากภาคการศึกษา และผู้แทนภาครัฐ กว่า 80 คน ในฐานะผู้ใช้ทรัพยากรโดยตรงและผู้กำหนดนโยบาย ได้มาช่วยกันระดมความคิดเห็นเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและพื้นที่ที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการทำประมงพื้นบ้าน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายบัญชา  สุขแก้ว  รองอธิบดีกรมประมง  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน  ได้ให้ข้อมูลว่า  คณะอนุกรรมการพัฒนาการทำประมงพื้นบ้านฯ ซึ่งประกอบไปด้วย  ผู้แทนชาวประมงพื้นบ้าน  ผู้แทนชาวประมงพาณิชย์  องค์กรภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา  ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการประมงพื้นบ้าน  โดยมีการพิจารณาให้ครอบคลุมถึงพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านในประเทศไทย ที่มีรูปแบบการประกอบอาชีพการทำประมงที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น รวมถึงด้านแรงงานที่มีการจ้างในรูปแบบต่างๆ  การใช้แรงงานในครัวเรือน  บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตการให้ความเสมอภาคในการใช้ทรัพยากร เพื่อพัฒนาการประมงพื้นบ้านให้ยั่งยืน  มีการจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการทำงานกับชาวประมงขนาดเล็กอย่างยั่งยืนโดยสมัครใจ ในบริบทของความมั่นคงทางอาหาร การขจัดความยากจน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบสากลของ FAO โดยกรมประมง จะนำผลสรุปของการสัมมนาฯ ในวันนี้  เสนอเป็นแนวทางในการจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการทำประมงพื้นบ้าน  ต่อคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติต่อไป 

กรมประมงถกข้อสรุปแนวทางพัฒนาประมงพื้นบ้าน

กรมประมงถกข้อสรุปแนวทางพัฒนาประมงพื้นบ้าน

ทั้งนี้ ภายในงานนอกจากจะมีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการทำประมงพื้นบ้านในบริบทต่างๆ ดังนี้  การอนุรักษ์-การฟื้นฟู /  การสร้างความเป็นธรรมในการบริหารจัดการชีวิตความเป็นอยู่-แรงงาน / ห่วงโซ่มูลค่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ทางการประมง อาทิ  เรื่องมาตรการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน  ซึ่งจะช่วยให้การทำประมงพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จากการทำประมงพื้นบ้านมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ (EAFM)  เรื่องโครงสร้างโครงการสร้างความเข้มแข็งคุมการผลิตด้านการเกษตรเรื่องการดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชน ซึ่งเป็นโอกาสที่ชุมชนประมงท้องถิ่นจะได้เสนอโครงการฯ เพื่อของบประมาณในการพัฒนาชุมชนประมงท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่   เรื่องโครงการ สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการทำประมง เพื่อช่วยทำให้พี่น้องชาวประมงได้ประกอบอาชีพอย่างคล่องตัวมากขึ้น มีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในการนำไปประกอบอาชีพ ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้พี่น้องชาวประมงสามารถพัฒนาการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านได้อย่างมีมาตรฐาน ภายใต้การผลักดันและการสนับสนุนทั้งในเรื่องงบประมาณและความรู้จากทางภาครัฐ เพื่อให้พี่น้องชาวประมงมีวิถีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น...รองอธิบดี กล่าว

กรมประมงถกข้อสรุปแนวทางพัฒนาประมงพื้นบ้าน

กรมประมงถกข้อสรุปแนวทางพัฒนาประมงพื้นบ้าน