svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

‘กรมเจรจาฯ’ เปิดเวทีรับฟังความเห็น 'FTA อาเซียน – แคนาดา'

25 กันยายน 2563

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดสัมมนา "โอกาสขยายตลาดใหม่ ผ่าน FTA อาเซียน แคนาดา" 28 กันยายนนี้ ร่วมรับฟังความคืบหน้าการทำความตกลงการค้าเสรีของทั้งสองฝ่าย พร้อมความคิดเห็นจากกูรูด้านเศรษฐกิจบนเวที สนใจติดตามรับชม รับฟัง และแสดงความเห็นในการถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมจัดสัมมนาเรื่อง โอกาสขยายตลาดใหม่ ผ่าน FTA อาเซียน - แคนาดา ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อให้สาธารณชนรับทราบความคืบหน้าในความพยายามจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับแคนาดา พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในเบื้องต้นจากภาครัฐ เอกชน กลุ่มเกษตรกร นักวิชาการ และภาคประชาสังคมของไทย ต่อแนวความคิดการจัดทำเอฟทีของทั้งสองฝ่าย  ตลอดจนประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตลอดการสัมมนานางอรมน เพิ่มเติมว่า มติที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและแคนาดา เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 มอบเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจสองฝ่ายร่วมหารือจัดทำข้อเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและแคนาดา ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในปี 2564 เพื่อพิจารณาตัดสินใจในเรื่องการจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - แคนาดา ซึ่งจากการหารือระหว่างกันในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ความตกลงการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-แคนาดา จะเป็นโอกาสขยายการค้าการลงทุนของทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ดี อาเซียนและแคนาดายังมีความเห็นและระดับความคาดหวังในการจัดทำเอฟทีเอที่ต่างกัน โดยเฉพาะในประเด็นการค้าใหม่ๆ เช่น การคุ้มครองสิทธิแรงงาน การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ซึ่งอาเซียนจะต้องพยายามหาข้อสรุปกับแคนาดาในเรื่องเหล่านี้ต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2562 มูลค่าการค้าระหว่างอาเซียน - แคนาดา อยู่ที่ 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น5.5% จากปี 2561 ซึ่งในอาเซียน แคนาดาเป็นคู่ค้าลำดับที่ 9 และเป็นนักลงทุนลำดับที่ 5 มีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยจัดเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของแคนาดาในอาเซียน รองจากเวียดนา ไทยและแคนาดามีมูลค่าการค้าระหว่างกันอยู่ที่ 2,552.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกไปแคนาดา 1,589.7 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้า 963.24 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าส่งออกสำคัญ เช่น อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง และยางพารา และมีสินค้านำเข้าสำคัญจากแคนาดามาไทย เช่น พืชผักและผลิตภัณฑ์จากพืช ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เครื่องจักรและส่วนประกอบ