svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

สดช. จัดหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (GCIO)Transform องค์กรของรัฐสู่ Digital

07 สิงหาคม 2563
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (GCIO) เป็นหลักสูตรเข้มข้นสำหรับผู้บริหารเพื่อ Transform องค์กรสู่ Digital

 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบริการของภาครัฐ สร้างกลยุทธ์เชิงดิจิทัลให้สอดคล้องนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 2580 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช.พร้อมด้วยนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีระยะเวลาอบรมหลักสูตรวันที่ 7 สิงหาคม 18 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม Golden Tulip Sovereign พระราม 9  


สดช. จัดหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (GCIO)Transform องค์กรของรัฐสู่ Digital

นายพุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลให้กับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง เพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่วางเป้าหมายให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แก้ไขปัญหาของประชาชนพร้อมกับส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนให้มุ่งไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์พร้อมกัน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลขนาดใหญ่ และนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของรัฐให้ทันสมัยรวดเร็ว ปลอดภัยอย่างมีคุณภาพ


สดช. จัดหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (GCIO)Transform องค์กรของรัฐสู่ Digital

ดังนั้นบทบาทการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัลจึงเป็นภารกิจความรับผิดชอบหลักของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ หรือ Government Chief Information Officer (GCIO)  อีกทั้งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภาครัฐทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือกันในการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย Platform เพราะการให้บริการภาครัฐต่อจากนี้จะเปลี่ยนไป ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้มากขึ้น มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ ประชาชนจะได้รับบริการจากภาครัฐที่สะดวก ใช้บัตรประชาชนใบเดียวดำเนินการแบบ One-Stop Service พร้อมนำข้อมูลเปิดของหน่วยงานภาครัฐไปต่อยอดพัฒนานวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม จึงอยากฝากให้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมครั้งนี้ไปใช้ในการบริหารงานและการให้บริการประชาชน เพื่อประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลและขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน มุ่งมั่นที่จะพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

สดช. จัดหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (GCIO)Transform องค์กรของรัฐสู่ Digital

สดช. จัดหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (GCIO)Transform องค์กรของรัฐสู่ Digital

นอกจากนี้ นางวรรณพร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยี สารสนเทศระดับสูง (CIO) และผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO Assistant) โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) โดยเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการทำงานของภาครัฐเพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและการพัฒนา บริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดเครือข่าย และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ตลอดจนสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์สสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและพร้อม รับมือกับทิศทางเทคโนโลยีในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

logoline