พะเยา - "พระ-ครู-นักเรียน" พร้อมจิตอาสา ในจ.พะเยากว่า 100 ชีวิต ยิงเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ 2,600 ต้น พร้อมบวชป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าต้นน้ำตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนป่าต้นน้ำ

วันที่ 19 ก.ค.ที่ป่าบริเวณน้ำตกผาเกล็ดนาค บ้านห้วยหม้อ ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา คณะครูและนักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จำนวน 130 คน โดยการควบคุมของนายนายกฤตภาส ใสคำฟู นายแอ๊ด ชาวน่าน ว่าที่ ร.ต.ยศ สักลอ และพระมหาสุทธิชา สุทธิญาณสมฺปนฺโน (ธานี) พระนิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อนำเมล็ดพันธ์ไม้พื้นถิ่นยิงเข้าป่าบริเวณต้นน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้พันธุ์พื้นถิ่นและสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนป่าต้นน้ำจิตอาสาร่วมฟื้นฟู "ป่าต้นน้ำ"พระมหาสุทธิชา เปิดเผยว่า โครงการ "เที่ยวชมน้ำตก พกหนังสติ๊ก พลิกฟื้นผืน จิตอาสารักษ์ต้นน้ำ ตามรอยพระราชา ต้นกล้าแห่งความดี" และการบวชป่า เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่องหน้าที่พลเมืองซึ่งตนเองได้รับมอบหมายให้เป็นในฐานะนักศึกษาฝึกสอน จึงคิดชักชวนนักเรียนทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ที่เป็นวงกว้าง ซึ่งคิดว่าถ้าทำเฉพาะในโรงเรียน ประโยชน์จะอยู่แค่ภายในโรงเรียน


จิตอาสาร่วมฟื้นฟู "ป่าต้นน้ำ"


ดังนั้นจึงมีมติร่วมกันพานักเรียนทั้งหมดซึ่งเรียนในรายวิชา "หน้าที่พลเมือง" และนักเรียนจิตอาสาทำโครงการฯนี้ขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดที่ทำเมื่อประมาณปี 2560 เพราะเมื่อ 2 ปี ก่อนเคยพาคณะนักเรียนได้ยิงต้นพันธุ์ไว้ จึงมีการติดตามผลจิตอาสาร่วมฟื้นฟู "ป่าต้นน้ำ"

พบว่าต้นไม้ที่ยิงเข้าไปในป่าในครั้งนั้นทั้งหมดเจริญงอกงาม แข็งแรง ทำให้ป่ามีความชุ่มชื้นขึ้น ป่าหนาแน่นขึ้น จึงได้ทำโครงการฯนี้อีกครั้งเป็นครั้งที่ 3 เพราะทำแล้วได้ผล สร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากบริเวณป่าน้ำตกผาเกล็ดนาค เป็นป่าต้นน้ำที่ชาวตำบลบ้านตุ่น ซึ่งได้ใช้อุปโภค บริโภค มาช้านานและที่สำคัญทางโรงเรียนฯก็ได้ใช้ประปาภูเขาจากแหล่งนี้อุปโภคเช่นเดียวกัน


จิตอาสาร่วมฟื้นฟู "ป่าต้นน้ำ"

สำหรับต้นไม้ที่ใช้ในการยิงเมล็ดจะเป็นไม้พื้นถิ่น โดยให้นักหเรียนยิงเมล็ดเข้าไปในป่าอย่างละคนละ 20 ต้น รวมเป็น 2,600 เมล็ด และเมล็ดพันธุ์ที่ยิงเข้าป่าจะเป็นต้นไม้ที่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศในพื้นที่สูง ลาดชันและหาได้ง่าย เช่น มะม่วง มะค่า ขนุน ลำไย มะขาม จามจุรี ลูกหว้า


จิตอาสาร่วมฟื้นฟู "ป่าต้นน้ำ"


และต้นไม้เดิมที่ยิงเมล็ดพันธุ์ไว้เมื่อสองปีก่อนปัจจุบันเติบโต แข็งแรง กระจัดกระจายทั่วบริเวณในรัศมีที่หนังสติ๊กจะยิงถึงและเชื่อว่าอีก 10-20 ปีข้างหน้า ต้นไม้เหล่านี้จะสามารถเติบใหญ่ออกจาก ออกผลและแพร่กระจายพันธุ์ตามธรรมชาติไปทั่วบริเวณป่า ให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ คุ้มค่าและร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้ให้เป็นมรดกของชุมชนต่อไป

จิตอาสาร่วมฟื้นฟู "ป่าต้นน้ำ"