เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพรเกียรติ ในการแสดงนาฏศิลป์ไทย นำโดยการแสดงโขนชุด "อำมฤตธาราอินทราธิราช" ให้ประชาชนเข้าขมฟรี ณ โรงละครแห่งชาติ

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อสืบสาน สนับสนุน และอนุเคราะห์กิจกรรมเนื่องด้วยงานศาสนา ศิลปะ และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเสมอมา ทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์มรดกไทย ด้านนาฏดุริยางคศิลป์สืบมาถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการแสดงโขน ทรงสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ โดยทรงฝึกหัดเป็นตัวหนุมาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 ที่โรงเรียนจิตรลดา
กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้มอบหมายให้กรมศิลปากร โดยสำนักการสังคีต จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ในวันเสาร์ที่ 18 , 25 กรกฎาคม ๒๕๖๓ และวันอาทิตย์ที่ 19 , 26 กรกฎาคม 2563 เวลา14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ โดยจัดการแสดงที่หลากหลาย ทั้งการแสดงนาฏศิลป์ไทย การบรรเลงดนตรีไทยและดนตรีสากล เพื่อให้ประชาชนเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
1. การบรรเลง ขับร้องดนตรีสากล2. รำถวายพระพร "พระวชิรเกล้า เจ้าไผทสยาม"3. ละครชาตรี เรื่องมโนห์รา ตอน "พรานบุณจับนางมโนห์รา"4. ละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน "ขึ้นเรือนขุนช้าง"5. โขน เรื่องเทวะอสุรสงคราม ชุด "อำมฤตธาราอินทราธิราช"

เฉลิมพระเกียรติ'ในหลวง ร.10' กรมศิลป์ฯ เปิดการแสดงชมฟรี!!ซึ่งนำแสดง โดย ศิลปินสำนักการสังคีต อำนวยการแสดง โดย นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ นอกจากนี้ ยังได้จัดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ณ โรงละครแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนทั่วไปได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนตระหนักในคุณค่าและร่วมกันธำรงรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยสืบไป
ผู้สนใจรับบัตรชมการแสดง 1 ท่าน ต่อ 1 ที่นั่ง ทางออนไลน์ https://ntt.finearts.go.thและ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ สอบถามเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ)โทร. 02 224 1342 , 02 221 0171

เฉลิมพระเกียรติ'ในหลวง ร.10' กรมศิลป์ฯ เปิดการแสดงชมฟรี!!

เฉลิมพระเกียรติ'ในหลวง ร.10' กรมศิลป์ฯ เปิดการแสดงชมฟรี!!

เฉลิมพระเกียรติ'ในหลวง ร.10' กรมศิลป์ฯ เปิดการแสดงชมฟรี!!

เฉลิมพระเกียรติ'ในหลวง ร.10' กรมศิลป์ฯ เปิดการแสดงชมฟรี!!