วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่จะถึงจะสิ้นสุดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือปรุงปรุงบัญชีเกษตรกร เพื่อขอรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตกรจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 เมษายน 2563กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้อธิบายเกี่ยวกับทะเบียนเกษตรกร วิธีการ หลักเกณฑ์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ข้อมูลที่ต้องใช้ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การปรับปรุงบัญชีเกษตรกร การตรวจสอบสถานะ รวมไปถึงการสิ้นสุดสถานะทะเบียนเกษตรกรไว้อย่างละเอียด ดังนี้

1.ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) คือ? ข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนซึ่งเกษตรกรต้องมายื่นแบบ ทบก.01 เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือและได้รับสิทธิ์ต่างๆ ตามมาตรการของรัฐ 2.การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรคือ? การแจ้งปลูกพืชทุกรอบการผลิตและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตร เช่น เปลี่ยน / แก้ไขกิจกรรมการเกษตร หรือสมาชิกในครัวเรือน

2.การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร คือ? การแจ้งปลูกพืชทุกรอบการผลิตและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตร เช่น เปลี่ยน / แก้ไขกิจกรรมการเกษตร หรือสมาชิกในครัวเรือน


3.หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรบุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนที่ประกอบการเกษตร ฐานทะเบียนเกษตรกรกำหนดให้ 1ทะเบียนบ้าน = 1 ครัวเรือน (ตั้งแต่ ต.ค.56เป็นต้นมา) ต้องประกอบกิจกรรม ดังนี้

การทํานาหรือทําไร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

การปลูกผัก หรือการปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือการเพาะเห็ด หรือการปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป

การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น หรือการปลูกสวนป่าหรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1ไร่ และมีจํานวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป

การปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1ไร่ และมีจํานวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป

การเลี้ยงแม่โคนม ตั้งแต่ 1ตัวขึ้นไป

การเลี้ยงโค หรือกระบืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

การเลี้ยงสุกร แพะ หรือแกะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป

การเลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ 50ตัวขึ้นไป

การเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน

การทํานาเกลือสมุทร บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1ไร่ขึ้นไป

การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน

การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและเกษตรอื่นๆหมายความว่า การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง จิ้งหรีดด้วงสาคูไส้เดือนดิน ชีวภัณฑ์และอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันประกอบการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามและมีรายได้ตั้งแต่ 8,000ต่อปีขึ้นไป

4.ทะเบียนเกษตรกรมีข้อมูลอะไรบ้าง? ทะเบียนเกษตรกรมีข้อมูล9 หมวด ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนสมาชิกครัวเรือนและการเป็นสมาชิกองค์กร การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรการประกอบกิจกรรมการเกษตร แหล่งน้ำ เครื่องจักรกลการเกษตร หนี้สิน รายได้และการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ

5.การขึ้นทะเบียนเกษตรกรครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน ขอขึ้นทะเบียนได้ 1 คนโดยต้องยื่นแบบ ทบก. 01 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหลังปลูกพืช 15 วัน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และติดประกาศในชุมชน 3วัน และขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่จะยืนยันข้อมูลในระบบเท่ากับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะเสร็จสมบูรณ์ แต่สำหรับช่วงที่สถานการณ์โรคโควิด-19(COVID-19) เกษตรกรสามารถไปยื่นขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่ผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ได้เลยซึ่งเจ้าหน้าที่จะรวมรวบข้อมูลส่งให้สำนักงานเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่อไปทั้งนี้แอพพลเคชั่น Farmbook ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่หรือแปลงใหม่ได้


6.การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกร

ตรวจสอบข้อมูลบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย

ตรวจสอบข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดิน กับกรมที่ดินและ สปก.

ตรวจสอบทางสังคมผ่านการติดประกาศข้อมูลในชุมชนหากมีการคัดค้านมีคณะทำงานระดับหมู่บ้านตรวจสอบพื้นที่วัดพิกัดที่ตั้งแปลง-วัดพื้นที่วาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลเพื่อป้องกันการขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อน (ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 10ล้านแปลง)

7.เมื่อใดต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเมื่อมีการเพาะปลูกพืชทุกรอบและเมื่อต้องการเปลี่ยนข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรจะต้องมีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งนี้หากเป็นเกษตรกรายใหม่ แปลงใหม่ หรือรายเดิมแปลงใหม่ ต้องยื่นแบบ ทบก.01 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก หลังปลูกพืช 15 วันหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูล ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และติดประกาศในชุมชน3 วันและขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่จะยืนยันข้อมูลในระบบ เท่ากับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะเสร็จสมบูรณ์สำหรับเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิม สามารถปรับปรุงผ่านแอพพลิเคชัน Farmbook ได้เลย

8.การสิ้นสุดสถานภาพในทะเบียนเกษตรกร

เสียชีวิต

เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

แจ้งยกเลิกประกอบการเกษตร

แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ไม่มีการปรับปรุงสถานภาพเลย ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี(เริ่มใช้ตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2563เป็นต้นไป และมีผลย้อนหลังสำหรับผู้ไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต่ 23มิถุนายน 2560)


อย่างไรก็ตามเบื้องต้นหากไม่แน่ใจว่ามีการขึ้นเบียนเกษตรกรไว้หรือไม่ หรือมีการปรุงปรุงบัญชีเกษตรกรแล้วหรือยังสามารถเข้าไปการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน ได้ที่เว็บไซต์ http://farmer.doae.go.th/เพียงใส่หมายเลขบัตรประชาชน 13หลักก่อนหน้านี้เฟสบุ๊ก Digital DOAE อธิบายถึงการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตกรว่าอย่างแรกที่ทุกท่านควรต้องทำคือ

1. เข้าไปที่เว็บ http://farmer.doae.go.th

2. กรอกเลขบัตรประชาชน ** ถ้า"ผลการค้นหา" แสดงเป็น "ปรับปรุงล่าสุด ปี2562หรือ 2563" ก็ "ไม่มีความจำเป็นต้องไป"ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ เข้าแอป farmbook เพื่อปรับปรุงข้อมูลใดๆแล้ว เพราะข้อมูลของท่าน ปรับปรุง "ล่าสุดแล้ว" ให้ทุกท่าน ตรวจสอบ"บัญชีธนาคาร ธกส" ว่า บัญชี ธกส ที่ท่านถืออยู่ ชื่อ-สกุลตรงกับชื่อหัวหน้าครัวเรือนหรือไม่ ถ้าไม่ตรง ต้องเปิดบัญชีที่ตรงกัน"เท่านั้น" ใครไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แต่มี ธนาคารอื่นเข้าไปกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ถ้า "ผลการค้นหา" แสดงเป็น"ปรับปรุงล่าสุด ปี2561 หรือน้อยกว่านี้"ให้รีบไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้นเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน "ไม่สามารถปรับปรุง" ผ่านแอป farmbookได้ เพราะแอปดึงได้แค่กิจกรรมปี 2562เท่านั้น เฉพาะนั้น สิ่งที่ทุกท่านควรเตรียมตอนนี้คือ

ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นปัจจุบันหรือยังที่เว็บ http://farmer.doae.go.th

ตรวจสอบว่าบัญชี ธกส ตรงกันหรือไม่

สมุดทะเบียนเกษตรกร ยังไม่จำเป็นต้องใช้แต่ถ้าใครอยากมีติดมือไว้ รอหมดโควิท ค่อยไปขอรับที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ขึ้นทะเบียน