สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน ทรงมีพระบรมราชโองการ เมื่อวานนี้ (22 มีนาคม) ให้ปิดพรมแดนทุกด้าน โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ (23 มีนาคม) เป็นต้นไป อันเป็นมาตรการปกป้องประชาชนชาวภูฏาน จากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส โควิด-19

พระบรมราชโองการ ระบุถึงความจำเป็นที่จะต้องปิดพรมแดน อันเป็นมาตรการรุนแรงเพื่อรับมือการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เกิดการหยุดชะงักครั้งใหญ่ทั่วโลก และเข้าใกล้ภูฏานมากขึ้นทุกวัน และเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของพสกนิกร ที่ถือเป็นความสำคัญใหญ่หลวงที่สุด จึงต้องใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้อง ผู้ที่อยู่ต่างประเทศและอยากจะกลับบ้าน รัฐบาลจะให้การช่วยเหลือ ส่วนพวกที่กำลังศึกษาและทำงานอยู่ต่างประเทศ ก็ไม่ต้องวิตก

กษัตริย์ภูฎานมีพระบรมราชโองการ ปิดประเทศ


พระบรมราชโองการ ยังเรียกร้องให้พสกนิการสามัคคีและช่วยเหลือกัน นอกเหนือจากรัฐบาล ที่มีหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนมาตรการที่บังคับใช้ รวมทั้ง ปิดโรงเรียน และให้พ่อแม่ช่วยกันสั่งสอนลูกๆ ตามวัยเรียน อย่าปล่อยเวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ รัฐบาลได้ช่วยอำนวยประโยชน์สนับสนุนการศึกษา เช่น อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ คนชราต้องได้รับการดูแล ทั้งความปลอดภัยและความสะอาด

กษัตริย์ภูฎานมีพระบรมราชโองการ ปิดประเทศ