background-defaultbackground-default
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพลสีกากี 64 ตำแหน่ง มีผล 1 เม.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพลสีกากี วาระเดือนเมษายน 2563 จำนวน 64 ตำแหน่ง มีผล 1 เม.ย.นี้ เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2563 มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีรายละเอียด ว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 64 ราย ดังนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1. พลตำรวจโท ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.พลตำรวจโท ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ (สบ 9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3.พลตำรวจโท ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. พลตำรวจโท สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5. พลตำรวจโท อิทธิพล พิริยภิญโญ ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหารงานป้องกันปราบปราม) ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประสานงานรัฐสภา)
6. พลตำรวจตรี เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ รองจเรตำรวจ (สบ 7) ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
7. พลตำรวจตรี คัชชา ธาตุศาสตร์ รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
8. พลตำรวจตรี จารึก ลิ้มสุวรรณ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 6 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
9. พลตำรวจตรี จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 3 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
10.พลตำรวจตรี ชอบ คิสาลัง รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 9 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
11.พลตำรวจตรี โชติ ชัยชมภู รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 9 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
12. พลตำรวจตรี ธนังค์ บุรานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
13.พลตำรวจตรี ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รองผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
14. พลตำรวจตรีธีรพล จินดาหลวง รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 2 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
15. พลตำรวจตรี ธีระพล ทิพย์เจริญ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค8 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
16. พลตำรวจตรีพงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค8 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
17. พลตำรวจตรี รณกร ศุภสมุทร รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
18. พลตำรวจตรี สมสง่า ชรินทร์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค5 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
19. พลตำรวจตรีสุกิจ สมณะ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค6 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

20. พลตำรวจตรี สุพัฒน์ เชยชิด รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 7 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
21. พลตำรวจตรี อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์ รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหารและให้คำปรึกษาด้านป้องกันปราบปราม) ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
22. พลตำรวจตรี อภิชิต เทียนเพิ่มพูล รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 7 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
23. พลตำรวจตรี อังกูร พูลเจริญ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 2 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
24. พลตำรวจตรี นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้านการข่าว) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการศึกษา
25. พลตำรวจตรีนันทชาติ ศุภมงคล ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการศึกษา
26. พลตำรวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช อาจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานคณาจารย์คณะตำรวจศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 6) ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
27. พลตำรวจตรีวีรพล กุลบุตร อาจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 6) ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
28. พลตำรวจตรีหญิง พัชรา สินลอยมา อาจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานคณาจารย์คณะนิติวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 6) ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
29. พันตำรวจเอก คมสัน สุขมาก รองผู้บังคับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่งดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 10
30. พันตำรวจเอกชูชาติ โชคสถาพร รองผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค6
31. พันตำรวจเอก พันธนะ นุชนารถ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการข่าวกรองยาเสพติด
32. พันตำรวจเอกพิษณุ อุณหเสรี รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
33. พันตำรวจเอก สุภัทร ม่วงสมัย รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจตระวนชายแดนภาค 2
34. พันตำรวจเอกหญิง ชุติมา ชัยมุสิก รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานจเรตำรวจ
35. พันตำรวจเอก ขวัญดี ฉิมพลี รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
36. พันตำรวจเอกชาตรี ปรีชากุล รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
37. พันตำรวจเอก ชิดชนก พรหมสวัสดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
38. พันตำรวจเอก ชุมพร กาญจนรัตน์ รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
39. พันตำรวจเอก ชูเกียรติ วงศ์สิทธิการ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
40. พันตำรวจเอก โชติ ชิดไชย รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
41. พันตำรวจเอก ณัฐวร ถาวรฉันท์ รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการศึกษาดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
42. พันตำรวจเอก ดิเรก ปลั่งดี รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
43.พันตำรวจเอก ทวีพร มั่นชวนนท์ รองผู้บังคับการ กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
44. พันตำรวจเอก ธนสาร สุริวงศ์ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
45. พันตำรวจเอก นิมิตร แสงอรุณ รองผู้บังคับการ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
46. พันตำรวจเอก บรรลือศักดิ์ ขลิบเงิน รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
47. พันตำรวจเอก ปนิธาน สันติเพ็ชร์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
48. พันตำรวจเอก ปรีชา บุญถึก นักบิน (สบ 5) กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
49. พันตำรวจเอกพิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รองผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 6ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
50. พันตำรวจเอก ภาสกร สถิตยุทธการ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
51. พันตำรวจเอก ภูบาล ทับจันทร์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
52. พันตำรวจเอกวัฒนา วงศ์จันทร์ รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค ๙ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำวจแห่งชาติ
53. พันตำรวจเอก วิบูลย์ กิตติแสงสุวรรณ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

54. พันตำรวจเอก ศตพร ทับชู นักบิน (สบ 5) กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
55. พันตำรวจเอก สมเกียรติ วรรณสิริวิไล รองผู้บังคับการข่าวกรองยาเสพติด ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
56. พันตำรวจเอก สมภพ เองสมบุญ นักวิทยาศาสตร์ (สบ 5) กองพิสูจน์หลักฐานกลางดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
57. พันตำรวจเอก สุชาติ โสรัจจ์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
58. พันตำรวจเอก สุนทร ขวัญเพ็ชร รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
59. พันตำรวจเอก สุพล ภู่พูลทรัพย์ รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
60. พันตำรวจเอก อัครชัย ยลโสภณ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
61.พันตำรวจเอก อาคม จันทนลาช รองผู้บังคับการตำรวจจราจร ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
62. พันตำรวจเอก อาญา สิงห์ไกร อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
63. พันตำรวจเอกหญิง พัฒน์นรี ศรีรัตนวุทฒิ รองผู้บังคับการ กองการเงิน ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
64. พันตำรวจเอกหญิง อรวรรณ ปานแก้ว รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีรายงานว่าการแต่งตั้งดังกล่าว เป็นการแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ยศ พล.ต.อ เทียบเท่า รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จำนวน 4 ราย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ยศ พล.ต.ท. เทียบเท่าผู้บัญชาการ จำนวน 18 ราย และผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.ยศ พล.ต.ต. เทียบเท่าผู้บังคับการ จำนวน 30 ราย นอกจากนี้เป็นการแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 12 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
อ่านฉบับเต็ม

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด