เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็น นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตํารวจราชองครักษ์พิเศษ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็น นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตํารวจราชองครักษ์พิเศษ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตินายตํารวจราชสํานัก พ.ศ. ๒๔๙๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตํารวจ ราชองครักษ์พิเศษ จํานวน ๕๔ นาย ดังนี้
นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก จํานวน ๒๔ นาย
๑. พลเอก ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์ ๒. พลเอก ชวลิต พงษ์พิทักษ์
๓. พลเอก ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ๔. พลเอก ธนา จารุวัต
๕. พลเอก ธรากร ธรรมวินทร ๖. พลเอก บัณฑิต สุวัฑฒน
๗. พลเอก ปรีชา สายเพ็ชร
๘. พลเอก พิจิตร แก้วลี
๙. พลเอก ยอดพล เบี้ยวไข่มุข
๑๐. พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
๑๑. พลเอก สมชาย เพ็งกรูด
๑๒. พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ
๑๓. พลเอก สุทัศน์ จารุมณี
๑๔. พลเอก สุรใจ จิตต์แจ้ง
๑๕. พลโท ไกรเวทย์ พูลอําไภย์
๑๖. พลโท จะนะ ปรีชา
๑๗. พลโท ชลิต พวงมาลีประดับ
๑๘. พลโท วัลลภ ฐิติกุล
๑๙. พลโท สมบูรณ์ ดีรอด
๒๐. พลโท สายัณห์ เมืองศรี
๒๑. พลโท สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร
๒๒. พลโท เอกพันธ์ สุวรรณวิจิตร
๒๓. พลตรี คณเดช พงศบางโพธิ์
๒๔. พลตรี สราวุธ เมืองแมะ
นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพเรือ จํานวน ๒ นาย
๑. พลเรือเอก เกรียงไกร อนันตศานต์
๒. พลเรือโท ยงยุทธ พร้อมพรหมราช
นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพอากาศ จํานวน ๑๑ นาย
๑. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
๒. พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์
๓. พลอากาศเอก คุณทร มณีเขียว
๔. พลอากาศเอก เฉลิมวงษ์ กีรานนท์
๕. พลอากาศเอก ไชยศ เทียนคําศรี
๖. พลอากาศเอก ถาวร ศิริสัมพันธ์
๗. พลอากาศเอก มกราชัย บูชาชาติ
๘. พลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์
๙. พลอากาศโท ไกรสร จันทร์เรือง
๑๐. พลอากาศโท น้อย ภาคเพิ่ม
๑๑. พลอากาศโท ประเสริฐ ช่างประเสริฐ
นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน ๑๗ นาย
๑. พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
๒. พลตํารวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
๓. พลตํารวจเอก เดชา บุตรน้ําเพชร
๔. พลตํารวจเอก ต่อศักดิ์ สอาดพรรค
๕. พลตํารวจเอก ธเนตร์ พิณเมืองงาม
๖. พลตํารวจเอก ทวิชชาติ พละศักดิ์
๗. พลตํารวจโท สุธีร์ เนรกัณฐี
๘. พลตํารวจโท ธเนษฐ สุนทรสุข
๙. พลตํารวจโท บุญลือ กอบางยาง
๑๐. พลตํารวจโท พลศักดิ์ บรรจงศิริ
๑๑. พลตํารวจตรี กิตติกร บุญสม
๑๒. พลตํารวจตรี นิยม ด้วงสี
๑๓. พลตํารวจตรี จิระศักดิ์ มีสัทธรรม
๑๔. พลตํารวจตรี วิศาล พันธุ์มณี
๑๕. พลตํารวจตรี วิรัช สุมนาพันธุ์
๑๖. พลตํารวจตรี อํานวย พวกสนิท
๑๗. พลตํารวจตรี อดิศักดิ์ คุณพันธ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตํารวจราชองครักษ์พิเศษ

.

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตํารวจราชองครักษ์พิเศษ


.

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตํารวจราชองครักษ์พิเศษ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/240/T_0001.PDF