รายการ มีเรื่องมาคุย กับ กฤษนะ ละไล ตอน เงินเดือน เลขานุการ-ที่ปรึกษารัฐมนตรีออกกากาศทางเนชั่นทีวี ช่อง 22 ในรายการขยี้ข่าวเช้า ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7.58-8.00 น.

เลขานุการรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และมีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองมีหน้าที่ดังนี้
1.รวบรวมและเสนอข้อมูลเพื่อช่วยในการสั่งการของรัฐมนตรี
2.ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ
3.ติดต่อและสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์
4.ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองและเหตุการณ์สำคัญๆ ต่างๆ ให้แก่รัฐมนตรี
5.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตอบกระทู้และชี้แจงเรื่องต่างๆ ทางการเมือง
ส่วน "ที่ปรึกษารัฐมนตรี" มีอำนาจหน้าที่ในการให้คำปรึกษา เสนอความคิดเห็น วิเคราะห์ และเสนอแนะทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์ และการบริหารราชการในอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในด้านต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

*รายได้ของเลขานุการ รมว.
เงินเดือน 44,310 + เงินเพิ่ม 4,900
รวมเป็นเดือนละ 49,210 บาท

เปิด เงินเดือน เลขานุการ-ที่ปรึกษารัฐมนตรี*รายได้ของที่ปรึกษา รมว. และ รมช.
เงินเดือน 47,250 + เงินเพิ่ม 10,000
รวมเป็นเดือนละ 57,250 บาท

เปิด เงินเดือน เลขานุการ-ที่ปรึกษารัฐมนตรี

นอกจากเงินเดือนที่จะได้รับแล้วยังมีเงินค่าเบี้ยในการเข้าประชุมของแต่ละครั้ง
-ประธานประชุมกรรมาธิการ 1,500/ครั้ง-ร่วมประชุมกรรมาธิการ 1,200/ครั้ง-ประชุมอนุกรรมาธิการ 800/ครั้ง

เปิด เงินเดือน เลขานุการ-ที่ปรึกษารัฐมนตรี

และนอกจากเงินเดือนที่จะได้รับและเงินค่าเบี้ยในการเข้าประชุมของแต่ละครั้งแล้วยังมีสิทธิประโยชน์ของข้าราชการการเมือง-สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทาง-สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล

เปิด เงินเดือน เลขานุการ-ที่ปรึกษารัฐมนตรี