นายจุติ ไกรฤกษ์ ประชุมเรื่องการจัดงบประมาณในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. เพื่อแก้ไขปัญหาและเน้นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย พร้อมบูรณาการข้ามกระทรวง โดยเชื่อว่าฝ่ายค้านสนับสนุนเพราะประโยชน์ตกอยู่กับคนไทยทุกคน

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสำนักงบประมาณ ถึงแนวทางการจัดสรรงบประมาณปี 2563 ในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. อย่างมีประสิทธิภาพ 


นายจุติ เปิดเผยว่า กระทรวง พม. มุ่งเน้นการจัดลำดับความสำคัญของงาน และผลลัพธ์ ที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความคุ้มค่าของโครงการต่างๆ ภายใต้การพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 พร้อมย้ำถึงการบูรณาการจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประหยัดงบประมาณ  ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำหรับผู้รับบริการให้มากที่สุด โดยจะให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานมีการประชุมทำแผนร่วมกันภายในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา


สำหรับการประชุมสภา ที่ฝ่ายค้านพยายามสกัดกั้นรัฐบาลนั้น เชื่อว่าฝ่ายค้านทุกคนมีความตั้งใจในการช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกัน ซึ่งภารกิจของกระทรวง พม. ที่ดำเนินการตรงใจกับสภาผู้แทนราฎร โดยฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบ ดังนั้นกระทรวง พม. ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง และตรงไปตรงมาสามารถตรวจสอบได้


และในส่วนของงบประมาณที่ไม่ได้รับจัดสรร นายจุติเปิดเผยอีกว่า ทางกระทรวง พม. ได้ชี้แจงต่อสำนักงบประมาณว่าเนื่องจากภารกิจที่มีมาก แต่งบประมาณที่ได้รับมีจำนวนจำกัด และโครงการใดที่มีการชะลอไม่ได้เป็นโครงการก่อสร้าง แต่เป็นชีวิตมนุษย์ ความเป็นความตาย ความเจ็บป่วย และความสุขความทุกข์ ซึ่งไม่สามารถรอได้เหมือนตึกอาคาร โดยขอให้คำนึงถึงความเป็นมนุษย์มากกว่าวัตถุดิบหรือโครงสร้าง ในส่วนของกระทรวง พม. ยืนยันว่าทุกโครงการต้องมีความคุ้มค่าและมีความเร่งด่วนต่อสังคม เช่น การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน จำเป็นต้องเร่งดำเนินการยับยั้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันที่ปัญหาเกิดขิ้นแล้ว จำเป็นต้องสร้างมั่นคง ด้วยการสร้างอาชีพให้สามารถดูแลตนเองได้ และเปิดโอกาสให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข