svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

กอช. ผนึกกรุงไทย จัดโปรโมชันมอบสินเชื่อที่อยู่อาศัยพิเศษ

22 กรกฎาคม 2562
543

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จัดโปรโมชันพิเศษ สำหรับสมาชิก กอช. ที่มียอดเงินออมสะสม ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และกำลังมองหาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย สามารถขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ Home for Cash แก่สมาชิก กอช. ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. จารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ เปิดเผยว่า กอช. ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จัดโปรโมชันพิเศษ สำหรับสมาชิก กอช. ที่มียอดเงินออมสะสม ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ที่กำลังมองหาความมั่นคงที่อยู่อาศัย สามารถขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย อาทิ ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดในอาคารชุด และสินเชื่อ Home for Cash เพื่อการอุปโภค บริโภค ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยสมาชิก กอช. สามารถตรวจสอบยอดเงินออมสะสมของตนเองได้ที่    แอปพลิเคชัน "กอช." หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ สำหรับสมาชิก กอช. ที่มียอดเงินออมสะสมไม่ถึง 10,000 บาท สามารถส่งเงินออมสะสมเพิ่ม เพื่อรับโปรโมชันพิเศษนี้ ได้ที่ธนาคารของรัฐบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติมทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

ทั้งนี้ สมาชิก กอช. สามารถยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ Home for Cash  ตามเงื่อนไขของธนาคารกรุงไทย โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมใบแจ้งยอดเงินออมสะสม กอช. (Statement) ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000