กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกโรงเตือนนิติบุคคลเร่งมือส่งงบการเงินให้ทันก่อนปิดฤดูกาล หลีกเลี่ยงการส่งงบการเงินช่วงวันท้ายๆ ป้องกันความแออัดของการใช้ระบบ DBD e-Filing ในช่วงที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดทำให้นิติบุคคลต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ โดยกรมฯ ปลื้มปริ่มระบบ DBD e-Filing ยืนหนึ่ง! มีผู้ใช้บริการแล้วถึงร้อยละ 90 เมินส่งงบแบบกระดาษ ย้ำออนไลน์สะดวกกว่า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์เปิดเผยว่า ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการยื่นงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยได้อำนวยความสะดวกแก่นิติบุคคลสามารถยื่นงบการเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ประกอบกับขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน เฉพาะกรณีส่งผ่านทางระบบ DBD e-Filing ออกไปอีก 7 วัน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ไปจนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้นิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านทางระบบออนไลน์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งประชาชน ภาครัฐและภาคธุรกิจนำข้อมูลงบการเงินไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงที

พาณิชย์เตือนนิติบุคคลยื่นงบการเงินรอบปี 2561

อธิบดี กล่าวต่อว่า "ขณะนี้ระยะเวลาการนำส่งงบการเงินประจำปี 2561 ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว จากที่ผ่านมาพบว่า นิติบุคคลจำนวนมากจะนำส่งงบการเงินต่อกรมฯ ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนจะครบกำหนดการนำส่งงบฯ จึงเป็นสาเหตุให้ระบบของ DBD e-Filing เกิดความแออัดในช่วงนั้น และทำให้เกิดความไม่สะดวกตามมา แม้ในปีนี้กรมฯ ได้เพิ่มความสะดวกมากขึ้น โดยการขยายระบบคอมพิวเตอร์ให้รองรับกับจำนวนผู้ใช้บริการ แต่เพื่อป้องกันอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอ กรมฯ จึงขอเชิญชวนนิติบุคคลให้เร่งนำส่งงบการเงินผ่านทางระบบ DBD e-Filing แต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อาทิ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ใน ช่วงนั้น ซึ่งอาจเป็นเหตุให้นำส่งงบการเงินล่าช้าเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น""ทั้งนี้ กรมฯ ขอความร่วมมือให้นิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านทางระบบ DBD e-Filing เท่านั้น เพื่อลดเวลาการจัดเตรียมเอกสาร ประหยัดต้นทุนการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการเดินทางที่สำคัญเพิ่มความรวดเร็วในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันที และเกิดการปรับตัวนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น สำหรับนิติบุคคลที่ประสงค์จะยื่นงบการเงินในรูปแบบกระดาษทั้งที่ยื่นด้วยตนเอง (Walk in) หรือไปรษณีย์ จะต้องยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing อีกครั้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย จึงจะถือว่าการนำส่งงบการเงินเสร็จสมบูรณ์""ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 นิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบการเงินรอบปี 2561 จำนวน 666,798 ราย และในช่วงเวลาของการรับงบการเงินที่ผ่านมา พบว่า นิติบุคคลให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วิธีการนำส่งงบการเงินผ่านทางระบบ DBD e-Filing แทนการส่งแบบกระดาษถึงร้อยละ 90 จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นเครื่องพิสูจน์ ได้ว่านิติบุคคลไทยได้ปรับตัวรองรับการเติบโตด้วยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาเพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจนั่นเอง

พาณิชย์เตือนนิติบุคคลยื่นงบการเงินรอบปี 2561