สมาชิกเฟสบุ๊คท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักปั่นจักรยาน ได้โพสต์รูปภาพ 2 ภาพ โดยระบุว่า แจ้งข่าวเพื่อนๆ เพื่อนในกลุ่มโดนมา ข้อหาใช้รถผิดประเภท ตำรวจบอกรถบรรทุกคนไม่ใช่จักรยาน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

หลังจากโพสต์และได้มีการแชร์ไปในเพจเฟสบุ๊คของเหล่านักปั่น ต่างมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า การติดแร็คบรรทุกจักรยาน ไม่เป็นการผิดกฎหมายแต่อย่างใด

นักปั่นงง! ติดแร็คบรรทุกจักรยานบนรถ แต่ตำรวจจับแถมปรับ 500 บาทนักปั่นงง! ติดแร็คบรรทุกจักรยานบนรถ แต่ตำรวจจับแถมปรับ 500 บาท

 
ทั้งนี้ก็มีความคิดเห็นอีกว่าว่าสามารถติดตั้งแร็คแบบถาวร บนหลังคารถยนต์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามวิธีการที่กำหนดไว้ใน  พรบ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มาตรา ๑๒ คือ  
รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่ารถนั้นมีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์สําหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถนั้นจนกว่าจะจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกแล้ว

ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าเจ้าของรถไม่อาจจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกได้ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถนั้น
เจ้าของรถมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่งของนายทะเบียน
คําวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด

นักปั่นงง! ติดแร็คบรรทุกจักรยานบนรถ แต่ตำรวจจับแถมปรับ 500 บาท


และมาตรา ๑๔ คือ
รถใดที่จดทะเบียนแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น เว้นแต่เจ้าของรถนํารถไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อน
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่ารถที่เปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในเวลาใช้ให้สั่งเจ้าของรถแก้ไขและนํารถไปให้ตรวจสภาพก่อนใช้การตรวจสภาพดังกล่าวนายทะเบียนจะสั่งให้เจ้าของรถนํารถไปให้ตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกก็ได้และให้นํามาตรา ๑๒ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้านายทะเบียนเห็นว่ารถนั้นปลอดภัยในเวลาใช้ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียน และใบคู่มือจดทะเบียนรถนั้นด้วย

นักปั่นงง! ติดแร็คบรรทุกจักรยานบนรถ แต่ตำรวจจับแถมปรับ 500 บาท
คลิกอ่านฉบับเต็ม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด