มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน จัดงานสมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับภูมิภาค ระดมทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็น ช่วยทำนุบำรุงศาสนาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเน้นสัดส่วน บ้าน วัด โรงเรียนให้หนุนเสริมกัน ติดตามจากรายงาน คุณพรพรรณ เพ็ชรแสน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline