อธิบดีสรรพสามิต ยันภาษีเหล้า บุหรี่ใหม่ ไม่กระทบผู้บริโภค ชี้ทำให้เกิดความเป็นธรรมและสากล พร้อมออกกฎหมายลูก 80 ฉบับ ให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่ คาดบังคับใช้ใน 180 วัน หลังลงราชกิจจาฯ หรือประมาณ 16 ก.ย.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อธิบดีกรมสรรพสามิต สมชาย พูลสวัสดิ์ บอกว่า กรมสรรพสามิตได้ปฏิรูปโครงสร้างภาษีสรรพสามิต โดยมีการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วัน หรือประมาณวันที่ 16 ก.ย.2560 โดยยืนยันว่าการปฏิรูปภาษีใหม่ จะมีการกำหนดอัตราภาษีจริงไว้ในกฎหมายลูกที่จะจัดทำขึ้น เนื่องจากเพดานที่กำหนดไว้มีอัตราสูง และการจัดเก็บภาษียืนยันจะไม่ให้กระทบกับผู้บริโภคแน่นอน

สำหรับอัตราภาษีที่จะจัดเก็บจริง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยอัตราภาษีที่จะจัดเก็บจริงจะลดลงจากเพดานลงมา เนื่องจากเพดานในกฎหมายกำหนดไว้สูง เพราะมองถึงอนาคตอีก 20 ปี สำหรับการกำหนดอัตราจัดเก็บภาษีจริง ในหลักการจะอ้างอิงจากภาระภาษีที่จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการ

สาระสำคัญของการปรับปรุงร่าง ได้เพิ่มเติมบทนิยาม เช่น คำว่า ราคาขายปลีกแนะนำ ผลิต สุรา ยาสูบ และไพ่ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีจากการจัดเก็บในอัตราตามมูลค่า หรือตามปริมาณ เปลี่ยนฐานในการคำนวณภาษีตามมูลค่าจากเดิม สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรใช้ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม และสินค้านำเข้าใช้ราคา ซี.ไอ.เอฟ.หรือกรณีสินค้าสุรา ใช้ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย เป็น ราคาขายปลีกแนะนำ ปรับปรุงกำหนดระยะเวลาการประเมินภาษีจากเดิม 2 ปี เป็นกำหนดเวลา 2 ปี ขยายได้อีก 3 ปี เป็น 5 ปี
นอกจากนี้ ยังปรับปรุงขั้นตอนการโต้แย้งการประเมินภาษี ปรับปรุงการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการนำเข้าสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่ รวมถึงปรับปรุงบทกำหนดโทษให้เหมาะสมกับปัจจุบัน และปรับปรุงเพดานอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ และเพดานอัตราภาษีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
หลังจากนี้ กรมฯ จะประชุมชี้แจงกับภาคเอกชน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงหอการค้าต่างประเทศในไทย และจะจัดพิมพ์พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ทั้งภาษีไทยและอังกฤษเพื่อแจกจ่ายให้แก่เอกชนและผู้ที่สจใน เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่ต่อไป

ส่วนความกังวัลเรื่องการกักตุนสินค้าของผู้ประกอบการ เชื่อว่าจะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากเมื่อมีการคำนวนเป็นเม็ดเงินที่ต้องชำระภาษีอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น หรือสินค้าบางประเภทบางชนิดอาจลดลง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด